Fakta om frihandel

Sveriges viktigaste exportmarknader
Nästan tre fjärdedelar av Sveriges varuexport går till Europa. Sett till enskilda länder är Norge och Tyskland våra två största varuexportmarknader.

Mest betydande importländer
Norge och Tyskland, det vill säga samma länder som ligger i topp när det gäller export.

Länk till diagram där man kan välja både export och import samt länder och världsdelar

Internationella handelsunioner
Olika länder i världen har gått samman i handelsunioner. Det betyder i praktiken att de har handelsavtal mellan sig. Exempel på detta är:

  • EU (Europa)
  • NAFTA (Mexiko, USA, Kanada)
  • ANZCERTA (eller CER eller CERTA, består av Nya Zealand och Australien)
  • ACEAN (tidigare AFTA, länder i Sydostasien)
  • MERCOSUR (tullunion bestående av de flesta länder i Sydamerika)

Det finns ytterligare exempel på unioner eller samarbeten mellan länder med mer eller mindre stort fokus på handel och ekonomisk integration.

För att komplicera det hela ytterligare är de ovanstående organisationerna ganska olika. EU är mest utvecklat i den meningen att man har en inre marknad och gemensam handelspolitik mot omvärlden, en dominerande valuta och långtgående politisk integration.

Motpolen till detta är ACEAN, som har olika handelspolitik mot omvärlden och dessutom undantag för vissa varugrupper inom unionen.

Under förhandling

TTIP
WTO, GATT mm
WTO, World Trade Organisation har som syfte att skapa gemensamma regler kring internationell handel genom avtal mellan världens regeringar. Det är den viktigaste faktorn i arbetet mot en bättre fungerande världshandel. Organisationen bildades med GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) som grund 1995.

WTO kan enklast förstås om man inser att det handlar om en rad olika saker.
1. Arena för samtal och förhandlingar.
2. En uppsättning regler i form av tidigare avtal. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) från 1948 är det grundläggande dokumentet som reglerar arbetsformer.
3. Tvistelösning. WTO tillhandahåller regler och institutioner för att lösa tvister mellan länder om hur avtalen skall tolkas.
WTO:s syfte är frihandel, men med hänsyn taget till miljö, arbetsmarknad och olika länders utvecklingsnivå.

Handelsavtal inom WTO
Inom ramen för WTO finns fyra (nästan fem) viktiga avtal.

  • GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) som reglerar varuhandel mellan länder,
  • GATS (General Agreement on Trade in Services) som reglerar handel med tjänster över landgränser,
  • TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) som innehåller regler om bland annat upphovsrättsskydd och patent.
  • AoA (Agreement on Agriculture) som behandlar tullar, subventioner och medlemsstaternas interna stöd till jordbrukssektorn.
  • ”Bali-paketet”. Det senaste avtalet på en rad olika områden. Värt att uppmärksamma på grund av att det utgör de första stora framstegen sedan WTO bildades 1995. Innebar att Doharundan av förhandlingar som påbörjades 2001 och skulle ha varit klar 2005, kan fortsätta. Men mycket arbete återstår innan alla avtal är klara och kan träda i kraft.

Vad är handelshinder?

Tullar, det vill säga avgifter på in- och utförsel av varor. Här är exempel på tullar och tullregler som gäller i Sverige.

Icke-tariffära handelshinder. I princip allting annat som försvårar för handel. Kvoter, det vill säga en gräns för hur mycket varor som får föras in eller ut under en given tidsperiod, licenser, tekniska standarder, ursprungskrav, nationella detaljhandelsmonopol. Uppfinningsrikedomen när det gäller att hindra eller minska handel har genom århundradena varit stor. Dessutom fungerar många nationella regler som handelshinder utan att någon kanske hade avsett det. Det är dessa handelshinder som är det TTIP-förhandlingarna (och förhandlingarna om i princip alla moderna handelsavtal) handlar om och anledningen till att de blir så komplexa.

 

Bra länkar med information, analyser och politiska ställningstagande om frihandel: