1800-talets transporter revolutionerade handel och välstånd

Det är svårt att överskatta betydelsen av 1800-talets stora uppfinningar när det gäller utvecklingen av världshandeln. Telegrafen, ångmaskinen, stålskrovet och järnvägarna minskade tiden för kommunikation och transportkostnader med hundratals eller tusentals procent. 

Politiska förhållanden påverkar den internationella handeln, men historiskt sett har även teknisk utveckling varit viktig.

Det stora genombrottet för handeln kom under 1800-talet då ångmaskinen bidrog till att radikalt sänka priserna på transporter.

Det är till att börja med svårt att överskatta betydelsen av ångmaskinen. Thomas Newcomens uppfinning 1705 hade knappast något praktiskt värde. Men ångmaskinen utvecklades snabbt. Newcomens maskin hade behövt 20 kilo kol för att producera en hästkraftstimme. Drygt 150 år senare fick man ut samma mängd arbete av mindre än ett halvkilo kol. Det är en förbättring av verkningsgraden med 4000 procent eller nästan en fördubbling av verkningsgraden vart tredje år i 150 år.

1870 räknar man med att Englands ångmaskiner kunde ge en effekt av miljoner hästkrafter. Det motsvarar arbetet av 40 miljoner man, vilka hade behövt sätta i sig mat motsvarande tre gånger Englands totala produktion av vete (som jämförelse har motorerna i Sveriges flotta av privatbilar en sammanlagd effekt av c a 400 miljoner hästkrafter…).

Det säger sig självt att en så massiv ökning av tillgången på billig energi och därmed på billigt arbete gjorde produkterna enormt mycket billigare. Genom den högre produktiviteten fick de brittiska arbetarna snabbt högre löner; ofta 100-200 procent jämfört med kontinenten.

Men ångmaskinen bidrog också till billigare transporter. Utvecklingen av järnvägen fick USA:s industrialisering att komma ikapp  Englands. I slutet av 1800-talet motsvarade den totala sträckningen järnväg i USA 13 varv kring jorden.

Men det var framför allt inom sjöfarten som ångmaskinen påverkade transportkostnaderna. Järnskroven, propellern var fundamentet men hade knappast gjort någon nytta utan den nya kraftkällan.  Skeppet Mauretania (1907) hade ett tonnage som var 46 gånger större än skeppet Sirius hade haft 70 år tidigare. Men dess maskin var 219 gånger mer kraftfull. Den var tre gånger snabbare och seglade över Atlanten på  drygt 9 dagar i stället för 16.

Kostnaden för sjötransporter föll med mer än en tredjedel mellan 1870 och 1910. Transportkostnaderna hade nu fallit till kring en procent av värdet på exempelvis bomullstyg.

Undervattenskablar för telegrafi minskade radikalt tiden för kommunikation. På 1850-talet färdades information som bästa med en hastighet kring 10 km/h. 40 år senare hade hastigheten ökat till 400 km/h. En person i London kunde få ett svar på en fråga till en person i Bombay inom loppet av ett dygn.

Utvecklingen av handeln, driven av ångmaskinen som både gav billiga produkter och billigare transporter och telegrafen som möjliggjorde snabb affärskommunikation bidrog betydligt mer till Västvärldens och framför allt Englands kulturella och ekonomiska dominans under 18- och början på 1900-talet jämfört med de militära äventyren.