Gästbloggare Christofer Fjellner: Önskelista till nya handelsministern

Det är glädjande att Stefan Löfven efter nästan två år tagit sitt förnuft till fånga och insett vikten av att Sverige har en handelsminister på riktigt. Frihandeln är viktigare än på länge och tyvärr blåser allt starkare protektionistiska strömmar i världen. Som regeringens expertmyndighet Kommerskollegium påpekade i en rapport för några dagar sedan är protektionismen på frammarsch – men den är mer dold.

Med den svaga tillväxt vi ser i Sverige och Europa är mer frihandel det bästa sättet att få fart på tillväxten. Sverige har varit en frihandelns röst i EU och i världen, både under borgerliga och tidigare socialdemokratiska regeringar men de senaste åren har denna röst varit tystare än vanligt. För att Sverige åter ska kunna ta ledartröjan för frihandel krävs hårt arbete.

Men för att Sveriges nya handelsminister Ann Linde ska få en så snabb start som möjligt kommer här de fem prioriteringar Sverige borde driva på handelsområdet:

Frihandelsavtalet med USA: Frihandelsförhandlingarna med USA går trögt och allt mindre tyder på att man kommer att få ett avtal på plats innan det amerikanska presidentvalet i november. Men vi får inte sänka våra ambitioner. Avtalet mellan EU och USA måste bli djupgående och röja fler handelshinder än tullar. Vi måste också eftersträva regelharmonisering och -samarbete. Exempelvis kan det inte vara rimligt att ett läkemedel ska behöva godkännas på båda sidor av Atlanten för att kontrollera att det lever upp till likvärdiga krav.

Investeringar: Investeringsskydd är viktigt i handels- och investeringsavtal eftersom det skapar stabila förutsättningar för utländska investeringar. Tyvärr har myterna om investeringsskydd frodats. Men kärnan är denna: Även stater måste följa ingångna avtal, inklusive frihandelsavtal. Investeringsskydd säkerställer att inhemska och utländska investerare behandlas lika och att staten inte lägger ut omotiverade hinder för utländska investerare så att de inte längre kan bedriva sin verksamhet. Moderna investeringsavtal tillåter samtidigt länder att införa ny lagstiftning för att skydda både miljö och konsumenter. EU-kommissionen har en ny modell för hur man löser tvister mellan investerare och stater. Jag är kritisk mot den nya modellen, och den har inte heller lyckats tysta de som var skeptiska mot det ursprungliga systemet för investeringsskydd. Att rädda investeringsskyddet i framtida frihandelsavtal kommer att bli en tuff uppgift för Linde.

Undvika handelskonflikt med Kina: När Kina gick med i Världshandelsorganisationen WTO 2001 gick alla medlemmar i WTO med på att man skulle beräkna antidumpingtullar på ett annorlunda sätt till och med 11 december 2016. När de diskriminerande reglerna tas bort kallas det att Kina får “marknadsekonomisk status”. Kina är ingen marknadsekonomi. Men i grunden handlar frågan inte om detta, utan om hur vi beräknar antidumpingtullarna. EU måste hålla fast vid sitt löfte och beräkna tullarna på ett sätt som är förenligt med WTO:s regelverk. Men motståndet mot att ändra antidumpingtullarna är hårt, framför allt från stålindustrin som på goda grunder är orolig för kinesisk överproduktion. EU har varit en förkämpe för regelstyrd handel och Sverige måste se till att EU fortsatt förblir det. Om inte EU ändrar sina regler för före 11 december riskerar vi en onödig och kostsam handelskonflikt med vår näst viktigaste handelspartner. Det är något som verkligen bör undvikas.

Ursprungsregler: Ursprungsregler används i frihandelsavtal för att fastställa om en produkt eller tjänst ska få tillgång till lägre tullsatser eller inte. Reglerna kan exempelvis säga att en andel i varans värdeökning måste ha skett i det land som EU har ett avtal med för att den ska slippa tull eller få lägre tull. De är en nödvändig konsekvens av dagens lapptäcke av bilaterala frihandelsavtal men det har skapat en “spagettibunke” av handelshinder. Att EU moderniserar dessa och gör dem enklare måste vara en prioritet och det är viktigt att Sverige ligger på i denna process.

Tjänster och dataflöden: Tjänstehandel är morgondagens handel. Den blir allt viktigare för svenska företag, inklusive industriföretag där tjänster står för en allt större del av försäljningen. Den svenska tjänsteexporten har sedan 1993 ökat med mer än 350 procent . För att den moderna handeln, där tjänster och varor blir mer sammanlänkade ska fungera måste vi ha friare dataflöden. Förutsättningarna för dataflöden till USA ser ut att lösas men stryps dataflödena är det som att den moderna världsekonomins nervsystem slutar att fungera.

Det är en lång lista men utmaningarna är många och inte begränsade till dessa. Grön frihandel, fler slopade tullar för fattiga länder och enklare tullregler är bara några av bubblarna på listan. Frihandelsmotståndet finns på många håll i Europa och i världen. Jag kan därför bara önska Ann Linde lycka till!

Christofer Fjellner
Europaparlamentariker för Moderaterna i utskottet för internationell handel


Taggar:
Kategorier: Gästbloggare