Gästbloggare Lars Hjälmered (m): Vi driver på för ett djupare och bredare TTIP

Sverige behöver mer frihandel. Vi är en liten handelsberoende nation där hälften av vår ekonomi kommer från import och export. Frihandel och öppenhet mot omvärlden är därför avgörande för företag och jobb i Sverige och för att säkra välfärden.

Handelsavtalet mellan EU-USA, TTIP, som nu förhandlas kommer att skapa världens största regionala frihandelsområde. Det blir ett avtal mellan världens två största ekonomier. Företag och konsumenter i Europa och USA kommer att kunna dra fördel av outnyttjad potential och nya ekonomiska möjligheter. Sverige är den största utländska investeraren i USA per capita. Därför ligger det i vårt intresse och vara pådrivande för att få ett avtal på plats och med ett effektivt system för att hantera eventuella investeringstvister.

En aktiv svensk handelspolitik med fokus på ökad frihandel inom ramen för TTIP är en förutsättning för att vårt land ska kunna hävda sig internationellt och förbättra förutsättningarna för företag att starta och verka i Sverige. Frihandel och ömsesidigt marknadstillträde är inget som kommer av sig självt utan bygger på mödosamt framförhandlade avtal som TTIP och som ofta tar flera år att få på plats.

Moderaterna vill se ett så ambitiöst avtal som möjligt mellan Europa och USA. Vi vill att EU-kommissionen öppnar förhandlingar på fler områden än de man nu arbetar med. Låt mig peka på fem viktiga områden:

  1. När förhandlingarna med USA skulle inledas fattade Europaparlamentet beslut om vilket förhandlingsmandat EU-kommissionen skulle ha. I praktiken ett uppdrag om vad man hoppas att förhandlingarna ska leda fram till. Socialdemokraterna valde då att rösta för att undanta film- och musiktjänster från förhandlingarna. Detta trots den omfattande kultursektor och det svenska musikundren. Miljöpartiet valde å sin sida att liksom Vänsterpartiet rösta blankt nej till hela mandatet. Film- och musiktjänster borde tas med i förhandlingarna.
  2. Tjänstehandeln står idag för en tredjedel av handeln mellan Europa och USA. Sverige bör driva på för att få moderna regler på plats som gynnar denna växande del av vår ekonomi.
  3. Allt fler företag arbetar med värdekedjor som är internationella och ofta globala. Det kan handla om att varor sätts samman av delar från olika länder och kombineras med mjukvara från ett annat land för att i slutändan säljas och senare underhållas i ytterligare ett annat land. I dessa flöden av varor och tjänster är hanteringen av data eller information helt avgörande. För oss är det självklart att dataflöden är ett område som måste upp på förhandlingsbordet.
  4. E-handel är ett område som växer alltmer både nationellt och internationellt. Dessvärre delas inte vår uppfattning att detta ska in i handelsavtalet med USA av alla.
  5. I Europa har vi sedan lång tid haft en fri rörlighet. Det är självklart idag att kunna plugga i Paris eller jobba i Berlin. Det rimliga sett till all handel och allt utbyte vi har med USA är att Sverige driver på för att få en fri rörlighet över Atlanten också för oss människor.

Friare handel stärker förutsättningarna för företag i Sverige. Att få ett handelsavtal mellan Europa och USA på plats är helt avgörande. Moderaterna skulle gärna se att ett kommande handelsavtal blir både djupare och bredare än vad som nu är fallet. Sverige har en avgörande viktig roll i Europa att driva handelsfrågorna i den riktningen, tyvärr har vi en regering som inte tar det ansvaret för Sverige.

Lars Hjälmered (M)
Riksdagsledamot
Näringspolitisk talesperson