Gästbloggare Stina Wallström: Gemensamma standarder EU/USA stor fördel

Tvärtemot vad som ofta sägs i den offentliga debatten är det svårt att tänka sig att ett handelsavtal mellan EU och USA skulle leda till mindre strikt skydd för hälsa, miljö och säkerhet. Istället kan gemensamma standarder bidra till ett starkare skydd, samtidigt som det underlättar handel. Inte bara EU och USA kommer att kunna dra nytta av detta, utan även länder utanför avtalet, inte minst utvecklingsländer.

Standarder till skydd för hälsa, miljö och säkerhet är mycket omdiskuterade i TTIP. I debatten låter det ofta som att europeiska och amerikanska standarder ger olika stark skydd. Handelsavtalets vision om att samma standard ska gälla på båda sidor om Atlanten skulle då kunna leda till att standarder som ger ett lägre skydd väljs framför standarder med tuffare krav ”A race to the bottom”. För oss som arbetar med standarder är detta synsätt mycket märkligt.

Hur starkt skyddet för hälsa, miljö och säkerhet ska vara bestäms av lagar, inte standarder. Även om det finns undantag är standarder i normalfallet frivilliga att använda. Frivilliga dokument är dåliga styrmedel. Det betyder verkligen inte att standarder är oviktiga. Om det inte fanns standarder som beskrev metoder för hur lagens krav kan nås eller mätas, skulle det vara mycket svårt för företag att följa lagen och för myndigheter att kontrollera att den följs.

Standarder tas heller inte fram av valda politiker med rätt och skyldighet att stifta lag. De skapas istället genom öppna processer dit alla berörda parter bjuds in. Företag, myndigheter, akademi och civilsamhälle beslutar tillsammans hur standarden ska se ut. Inte förens gruppen har lyckats jämka sina intressen och kommit till konsensus kan standarden godkännas och publiceras.

TTIP kommer inte att ändra några lagar, eller skyddsnivåer, men om EU och USA kan enas om gemensam standard för att visa att lagarna uppfylls är mycket vunnet.

EU och USA har ofta samma mål med sina lagar, exempelvis krocksäkra bilar eller säkra elektriska produkter, men väljer olika standarder för att kontrollera att målen nås. För stora företag betyder detta, i bästa fall, att en produkt måste testas två gånger. Ibland måste företaget tillverka två varianter av samma produkt, en för den amerikanska och en för den europeiska marknaden. För ett mindre företag blir denna typ av anpassning ofta allt för dyr och komplicerad. De tvingas helt enkelt välja en marknad och stanna där. Vilken standard som är ”striktast” kan vara mycket svårt att avgöra, resultaten från mätningarna är helt enkelt inte jämförbara.

Om EU och USA kan enas om gemensamma standarder för att visa att lagkrav uppfylls spar företagen resurser. Resurser som kan användas för produktutveckling snarare än produktanpassning. Dessutom kan gemensamma standarder leda till ”A race to the top” när det blir enklare att jämföra testresultat och avgöra om ytterligare förbättringar skulle ge tillgång till nya marknader.

Ett exempel. Både EU och USA kräver att kylskåp ska vara energieffektiva. Men de standarder som används för att mäta hur mycket energi kylskåpet förbrukar per timme är så olika att testresultaten inte går att jämföra. Även om EU och USA inte lyckas enas om hur energieffektivt ett kylskåp bör vara, skulle en gemensam mätstandard räcka långt. En provning skulle då räcka för att få veta om ett kylskåp kan säljas som energieffektivt på en eller båda marknaderna. Den tillverkare som bara lever upp till kraven på den ena marknaden får ett mycket starkt argument för att göra sin produkt mer energieffektiv, så att den kan säljas även på andra sidan Atlanten.

Gemensamma standarder skulle inte bara underlätta handeln mellan EU och USA, det skulle även underlätta för länder utanför frihandelsavtalet. När det räcker att uppfylla en uppsättning standarder för att få tillgång till hela den transatlantiska marknaden blir det lättare för alla. Allra bäst blir resultatet om EU och USA kan enas om global standard, som tas fram i samverkan med övriga länder inom etablerade globala standardiseringsorganisationer som ISO och IEC.

Global handel kräver global standard. TTIP är vår chans att se till att det, relativt sett, strikta skydd för hälsa, miljö och säkerhet som gäller i EU och USA sprids till resten av världen. Det ger inte bara en smidigare världshandel, utan kan dessutom bidra med små steg på vägen mot de globala lösningar som är ett måste för att lösa världens hälso- och miljöproblem.

Stina Wallström

Teknikföretagen


Taggar:
Kategorier: Gästbloggare