Handelsmotstånd på rena fantasier

Skiftet.org är uppföljaren till vänstersajten Alliansfritt.

De publicerar osorterade nyheter och kommentarer med någon form av vänstervinkel.

En av deras kampanjer är mot TTIP.

I stort sett inget av deras påståenden stämmer. ”I stort sett” är mest en gardering från min sida. Jag har inte hittat något som stämmer mer än rena trivialiteter, men kan inte garantera att de inte fått med ett eller annat korrekt fakta av större relevans för hur TTIP-avtalet skall bedömas.

Låt oss gå igenom deras påståenden:

1. ”Just nu förhandlas det transatlantiska handelsavtalet, TTIP, mellan USA och EU. De säger att målet är att underlätta för företag att etablera sig på nya marknader och skapa fler jobb. Det låter nästan för bra för att vara sant. Det är det också.”

Inledningen stämmer. TTIP-avtalet förhandlas faktiskt nu, mellan EU och USA. Däremot är det fel att avtalet inte kommer att under underlätta investeringar och nya jobb. All erfarenhet av ökad handel är att det leder till investeringar och jobb, men mest till ökad tillväxt och lägre priser. Det finns en debatt om nivåerna, men ingen seriös bedömare förnekar att TTIP-avtalet kommer att ha positiva effekter på den ekonomiska utvecklingen.

2. ”Risken med avtalet är att det bara underlättar för företagen att göra vinster genom miljöfarlig skiffergas, klorbadad kyckling, genetiskt modifierade livsmedel och ett försvagat dataskydd. Inget av detta har vi haft något att säga till om och därför hotar det demokratin i Europa.”

Stämmer inte. Det som är förbjudet inom EU kommer att fortsätta vara det (detta gäller även USA). TTIP-avtalet tar inte över lag. Om avtalet och lagen krockar är det ett problem för avtalet, inte för lagen. Olja och gas påverkas inte. Det är tillåtet att importera amerikanskt kol, gas och olja även i dag. Frågan är mest om USA vill sälja sin gas.

Det TTIP-motståndarna verkar glömma är att vi har handel mellan EU och USA i dag. Det är några få produkter som är helt förbjudna.

Påståendet om att ”detta har vi haft något att säga till om och därför hotar det demokratin i Europa” är en ren lögn. Det finns en instruktion till TTIP-förhandlarna, deras mandat, som säger exakt vilka målen med förhandlingarna är.  Därefter kommer EU-parlamentet att godkänna eller förkasta det färdiga avtalet som då kommer att vara offentligt och kunna debatteras. Det finna alltså inget stadium i TTIP-processen där EU:s demokratiskt valda politiker inte på ena eller andra sättet inte varit delaktiga.

3. ”Det värsta för Sverige är att TTIP kan innebära att företag kan stämma svenska folket på obegränsade summor pengar. Hur då? Jo, om TTIP går igenom kan företag som ser sina vinster hotade av regleringar så som vinstbegränsning i välfärden, hårdare miljökrav och anständiga villkor för arbetare stämma oss på stora belopp.”

Detta är ytterligare en total lögn. Det kommer inte att kunna ske. Ingen företag kommer att vara garanterade att allmänna villkor när det gäller arbetsrätt, offentlig tjänsteproduktion eller miljö inte förändras. Det finns tusentals frihandelsavtal i världen utan att detta någonsin har skett.

Företag kommer förmodligen att vara skyddade från expropriation (det vill säga att staten bara tar företaget), från att diskrimineras och från att stater bara ändrar avtalsvillkor mellan sig och företag. Men att staten måste hålla ingångna avtal är inget nytt. Så har det varit i de flesta västländer sedan åtminstone 1800-talet.

När svenska Vattenfall stämmer tyska staten för att den panikstänger kärnkraften beror det inte på att de har räknat med vinster i största allmänhet. Det beror på att Vattenfall varit samarbetspartner till tyska staten i att producera el som Tyskland är beroende av. Den tyska ”elmarknaden” är ingen marknad utan en sorts planekonomi där allt är detaljreglerat av myndigheterna. Så är det även i Sverige. Barsebäcks ägare kompenserades när staten tvingade dem att stänga kraftverket.

4. TTIP urholkar demokratin och rättsstaten: Utländska företag kan i framtiden stämma stater i slutna domstolar, så kallade skiljedomstolar. Förfarandet kallas Investor-state dispute settlement, ISDS. Det kan leda till höga skadestånd om stater stiftar lagar som hindrar ett företag från att gör vinst på en viss marknad. Dessa slutna domstolar består av tre välbetalda affärsjurister som ena dagen kan vara på folkets sida och nästa på företagens.”

Beskrivningen av investerarskyddet (ISDS) som någon form av diversehandel för stämningar är helt och hållet felaktig. Skiljedomsinstituten (det som ovan kallas ”slutna domstolar”) står under offentlig kontroll och har varit standardförfarande i decennier. Dessutom kan de naturligtvis inte döma hur som helst. De kommer att döma efter vad som står i TTIP-avtalet som är demokratiskt beslutat. Det skulle även offentliga domstolar göra.

En bra beskrivning av hur systemet med skiljedom fungerar här och här.

Och som sagt. Det handlar inte om att företag är garanterade vinst. Bara om att exempelvis slippa exproprieras eller diskrimineras.

5. ”TTIP öppnar dörren för tvångsprivatisering: Avtalet ska göra det lättare för företag att göra vinster på bekostnad av den allmänna vattenförsörjningen, vård, skola och omsorg. Företag som Attendo skulle genom TTIP kunna stämma svenska staten för att man hindras att ta ut vinster ur välfärden. Det sätter företagens vinster framför förnuft och folkets vilja.”

Detta är en mycket märklig uppfattning. Vad har överhuvud taget ”den allmänna vattenförsörjningen” med frihandel mellan EU och USA att göra? Och att TTIP skulle medge företag att stämma staten för eventuella uteblivna vinster från offentlig tjänsteproduktion är rena fantasier.

”Tvångsprivatisering” är också en intressant term. Här tänker sig uppenbarligen författaren till texten att någon del av frihandelsavtalet mellan EU och USA skall innehålla någon skrivning som ger amerikanska företag rätt kräva att få köpa kommunala vattenverk…

6. ”TTIP äventyrar vår hälsa: Vad som är tillåtet i USA, skulle bli lagligt i EU – vilket skulle öppna upp för fracking [6], genetiskt modifierade livsmedel och hormonbehandlat kött. Småskaligt jordbruk kommer försvagas och livsmedelsindustrin får ännu mer makt.”

Återigen ett helt felaktigt påstående. TTIP-avtalet gör inte att det som är ”tillåtet i USA, skulle bli lagligt i EU”. Varken fracking eller vapenlagarna i Texas kommer att behöva införas i EU. Inte heller GMO-livsmedel eller hormonbehandlat kött.

7. ”TTIP är praktiskt taget oåterkalleligt: När avtalet en gång har skrivits under kan folkvalda politiker i enskilda länder inte länge förändra avtalet. För att kunna göra en förändring i avtalet krävs det att alla avtalsslutande parter kan komma överens. Sverige skulle ensamt inte kunna ta sig ur avtalet, eftersom det är EU som ingår avtalet. ”

En mycket märklig text. Att EU ingår avtalet är knappast förvånande. Vi har redan för ett par decennier sedan lämnat vår handelspolitik till EU. Det är ju lite besvärligt att ha en inre marknad om alla länder som ingår driver sin egen handelspolitik. Hittills förefaller detta inte ha lett till några problem.

Sammantaget är texten om TTIP felaktig i alla väsentliga delar.  Skiftet.org baserar sin motvilja mot TTIP på rena fantasier från början till slut.

 

 


Taggar:
Kategorier: TTIP, ISDS