Små och medelstora företag vill ta bort tullarna mellan EU och USA

Tullar upplevs av företag som handlar med USA vara ett större problem än vad som vanligtvis antas. De genomsnittliga tullarna är låga, men på vissa produkter är de mycket höga. Det visar en undersökning om inställningen till TTIP från Svenskt Näringsliv

Organisationen har låtit göra en enkät om vad företagare tror om ett framtida frihandels- och investeringsavtal mellan EU och USA, TTIP-avtalet.

Ledare för små och medelstora företag tror att de kommer att öka handeln med USA om ett avtal blir verklighet.

Både tekniska regler och andra lagkrav ansågs vara ett hinder.

Det något överraskande är att tullarna uppfattades som ett problem.

27 procent svarade att tullar är ett av de främsta hindren för export till USA. Av dessa trodde 66 procent att exporten skulle öka utan tullar.

Det hävdas ofta att tullarna är ett mindre problem då de i snitt ligger på 3 procent. Men mot det påståendet påpekar en del att ett genomsnitt inte speglar hela verkligheten. På vissa produkter, exempelvis bilar,  är tullarna betydligt högre än så.

Ipsos har på uppdrag av Svenskt Näringsliv genomfört 1 167 intervjuer med VD:ar och ekonomichefer från totalt 690 små och medelstora företag . Dessa handlar med USA eller planer på att börja handla med USA.

Länk undersökningen här.


Kategorier: EU, TTIP, USA