Allvarliga brister i Swedwatch granskning av barns villkor i Bangladesh

Enligt FN och OECD ska företag ”åtgärda negativ påverkan på mänskliga rättigheter som de är inblandade i”. Med det som utgångspunkt har den ideella organisationen Swedwatch, som ägnar sig åt att granska företags sociala ansvar, tagit fram rapporten 44 barn med föräldrar i textilindustrin drömmer om ett bättre liv. Enligt organisationen själv visar rapporten ”textilindustrins påverkan på de mänskliga rättigheterna i allmänhet, och barnens rättigheter i synnerhet”.

Men Swedwatch rapport innehåller en lång rad felaktigheter, tveksamma uppgifter och kreativa tolkningar av statistik som gör att delar av uppgifterna kan ifrågasättas. Det visar den granskning av rapporten som Henrik Sundbom har gjort på uppdrag av Frivärld.

Flera av de missförhållanden som framhålls som negativa konsekvenser av textilindustrin, och således faller under de svenska modeföretagens ansvar enligt FN, saknar stöd i forskningen. Inte att missförhållandena existerar – det gör de – utan att de skulle vara en konsekvens av textilindustrin.

Textilarbetarna i Bangladesh lever under mycket knappa förhållanden, men om modeföretagen ska hållas ansvariga för detta bör man leda i bevis att deras närvaro i landet bidragit till en negativ utveckling. En samstämmig forskning visar att så inte är fallet. Tvärtom bidrar modeindustrin till en positiv utveckling, även om man mäter icke-ekonomiska faktorer för de allra fattigaste.

Rapporten lider också av stora metodproblem och bryter mot flera av organisationens egna riktlinjer. Utifrån intervjuer med 44 barn i åldrarna 2-13 år försöker rapportförfattarna dra generella slutsatser om landets utveckling. Ett så litet urval är problematiskt, liksom det alltid är problematiskt att få tillförlitliga svar från små barn. Dessutom saknas källhänvisningar, statistik tolkas felaktigt och det finns anledning att ifrågasätta källor och citat.

Swedwatch gör en stor sak av vad de kallar textilarbetarnas onda cirkel. I sin granskning argumenterar Henrik Sundbom för att denna bygger på felaktiga uppgifter och att man hellre kan tala om textilarbetarnas goda cirkel.

Det är bra att frågan om barnrättigheter lyfts, men Swedwatch rapport uppvisar så allvarliga brister att den är svår att ta på allvar. Svenska företag ställs inför den omöjliga utmaningen att berätta hur de tar ansvar för brott som det inte är klarlagt att de begår. Det är också anmärkningsvärt att en så tunn och tendentiös rapport okritiskt återgivits i flera stora riksmedier.

Granskningen kan laddas ned här: Svenska företag och barns rättigheter i Bangladesh: En granskning av Swedwatch rapport 44 barn.

Henrik Sundbom har tidigare skrivit rapporten ”Made in Bangladesh – textilindustrin som fattigdosutrotare” för Frivärld och ett flertal artiklar som diskuterar klädindustrins roll för att lyfta ett land ur fattigdom, emancipera kvinnorna och höja de fattigastes levnadsstandard. Han är egenföretagare, verksam som skribent och debattör och chefredaktör för nättidningen The Global Entrepreneur.

Uppdatering 14-10-06:

Strax efter att denna granskning lades ut på Frivärlds hemsida, publicerade Swedwatch en lista med källor och metodbeskrivningar publicerats. Den publiceringen är delvis klargörande. Det är till exempel glädjande att se att de yngsta barnen inte intervjuats utan observerats.

Men överlag kvarstår kritiken angående hur forskning behandlas i rapporten, och två farhågor som ventileras i granskningen stärks:

Dels bekräftar Swedwatch att de inte tagit del av den kinesiska studie som de hänvisar, utan bygger den uppgiften på en artikel i Wall Street Journal. Men citatet från WSJ är felaktigt eller spekulativt återgivet.

Dels bekräftas att siffror från UNICEF som används för att visa att textilarbetares barn hoppar av skolan inte avser detta, sluminvånares barn generellt.

Källförteckningen listar också forskarna Heath och Mobarak vars studier utgör underlag för en stor del av Henrik Sundboms kritik. Deras forskning nämns dock aldrig i själva rapporten. Dessa två forskare är mycket tydliga med att de ser ett samband mellan kontakt med textilindustrin och att barn går längre i skolan. Trots att rapportförfattarna uppenbart tagit del av dessa resultat, hävdar de motsatsen i sina slutsatser och sin modell, ”textilarbetarnas onda cirkel”. Det är anmärkningsvärt.

 

Kontakt:

Henrik Sundbom
070–330 32 15
henrik.sundbom@theglobalentrepreneur.com

Stefan Olsson, chef för Frivärld
073–995 72 00
stefan@frivarld.se