97 procent färdigskrivna protester mot ISDS

Resultatet av EU-kommissionens allmänna konsultation om ISDS har nu presenterats. Det finns en del att ta på allvar. Men 97 procent av svaren kommer från web-sidor där man helt utan bakgrundskunskap kan skicka in en färdigskriven åsikt utan att ens ha läst den. Det handlar om tusentals identiska svar. Vilken vikt dessa skall tillmätas är ett demokratiskt problem. 

Den 13 januari presenterade EU-kommissionen sin rapport från den allmänna konsultationen om investeringsskydd (ISDS) i TTIP-avtalet.

Pressmeddelande med sammanfattning finns här.

Rapporten finns här.

De kommer med säkerhet följa en hård debatt kring resultatet av konsultationerna. Några inledande reflektioner:

Cirka 150 000 svar har inkommit. Motståndet mot TTIP generellt och ISDS i synnerhet förefaller vara hårt.

Å andra sidan kommer 97 procent av svaren från web-sidor där medborgare kan skicka in en färdigskriven protest. Dessa svar är mer eller mindre identiska och som vi sett är det fullt möjligt för aktivister att producera många underskrifter med fejkade uppgifter. Det betyder inte att dessa åsiktsyttringar inte bör tas på visst allvar, men de bör sättas i relation till att EU-länderna enhälligt har givit instruktioner till förhandlarna att investerarsskydd skall inkluderas i avtalet. Investerarskydd finns i cirka 1500 avtal EU har ingått och kring 3000 totalt i världen. Påståendet att antalet fall med stämningar mot stater har ökat stämmer inte. Antalet fall följer i princip ökningen av världshandeln. Att successivt flera avtal med flera länder och flera företag som gör fler och större affärer motsvaras av en viss ökning i antalet rättsliga konflikter är knappast förvånande eller ett tecken på missbruk.

Av de cirka 150 000 svaren var 569 individuella svar från organisationer, inklusive fackföreningar, företagarorganisationer, forskare och företag.

Kring 130 av dem kan uppskattas vara företagarorganisationer eller enskilda företag som är uttalat positiva till ISDS. Skälen som anges var främst att utländska direktinvesteringar är mycket positivt för företagande och tillväxt.

Kommissionsrapportens slutsatser är att det finns fyra områden som bör hanteras i den fortsatta processen:

  • Skydd av staters rätt att reglera och lagstifta.
  • Kontroll av skiljedomsinstitut.
  • Relationen mellan skiljedomsinstitut och nationella domstolar.
  • Möjligheter att överklaga domslut av skiljedomsinstitut.

Alla dessa punkter är rimliga. Frågan är om det är möjligt att komma fram till politiska åtgärder som tillfredsställer de opinionsbildare som är emot TTIP (ISDS är av allt att döma bara en symbol — TTIP-motståndarna kommer inte att lägga ner vapnen även om det skulle försvinna ur förhandlingarna).

I detta läge måste man tala klarspråk. Det finns en avgrundsdjup klyfta mellan de som är välinformerade och tar ansvar för att få ett fungerande avtal, göra investeringar, driva företag, skapa jobb och välstånd, och de som av känslomässiga skäl motsätter sig sådant de upplever som hotfullt eller förknippar med ”USA”, ”globalisering”, ”kapitalism” och liknande.

Den senare gruppen har genom internet och sociala media kunnat få ett stort genomslag. Frågan är vilken vikt detta skall tillmätas? I viss mån motsvarar det den främlingsfientlighet vi ser på internet. Ett begränsat antal mycket aggressiva och engagerade aktivister lyckas bli mycket synliga och återbruka myter och vanföreställningar uppblandade med ett eller annat korrekt faktapåstående i månader eller år.

Att ”ta debatten” genom fakta och information är oerhört krävande eftersom man har att göra med människor som i huvudsak är ointresserade av fakta och en samhällsdebatt där sådana spelar roll.

Frågan är i vilken mån dessa åsiktsyttringar skall tas på allvar i en demokratisk process.

 


Taggar: Kommissionen
Kategorier: EU, ISDS