Bra om handel i s-kongressens dokument om jobb och tillväxt

Dokumentet om jobb och tillväxt till socialdemokraternas kongress innehåller ett förvånansvärt positivt avsnitt om handel och TTIP. De många ISDS-negativa motionerna är hanterade genom att partistyrelsen lovar något den garanterat kan hålla. 

Socialdemokraterna har i ett av sina dokument inför kongressen den 29 till 31 maj formulerat sin linje kring frihandel,  TTIP och tvistelösning genom internationell skiljedom (ISDS).

Dokumentet Framtidens jobb finns här.

Avsnittet om frihandel, export, TTIP och ISDS är relativt långt för att vara en programtext:

”För socialdemokraterna är målet om att nå EU:s lägsta arbetslöshet centralt. Näringspolitiken är
central i detta genom att skapa förutsättningar för att fler företag ska kunna starta, exportera och
nyanställa. Inte minst exportpolitiken är en viktig del. Sverige är en liten marknad och för att
svenska företag ska kunna växa och anställa fler behöver de nå nya och fler kunder världen över.
Norden och Europa kommer att fortsatt vara viktiga marknader men fler företag behöver också
nå ut till växande marknaderna i Asien, Afrika och Sydamerika. När fler svenska företag ges
möjlighet att exportera till de växande ekonomierna skapas fler jobb i Sverige. Ett exempel på
åtgärder för detta som partistyrelsen vill nämna är att regeringen i samverkan med näringslivet
kommer att ta fram en exportstrategi för att stärka exporten i alla delar av landet. Att se hur
exporten kan stimuleras ytterligare kommer också vara en viktig uppgift för det nyligen skapade
nationella innovationsrådet.

Sveriges välstånd har i stor utsträckning byggts genom generell välfärdspolitik och ekonomisk
politik för full sysselsättning som grundar sig på handelsutbyte med övriga världen. Genom
historien har arbetarrörelsens båda grenar i vårt land, både den fackliga och politiska, stått upp
för frihandel och öppenhet. Sverige har visat att det är möjligt att förena en politik för fri och
rättvis handel med exempelvis höga miljökrav och ett starkt skydd för arbetstagarnas rättigheter.
Som en liten nation är det viktigt för oss att fler svenska företag finns och skördar framgångar på
den globala marknaden. Närvaron på den hårt konkurrensutsatta globala marknaden bidrar också
till industrins innovationskraft. Handeln med övriga världen är en viktig förutsättning för att klara
jobben i Sverige. Svensk export behöver växa där världen växer. På så sätt hänger vårt lands
ekonomiska politik, tro på frihandel och en stark välfärd ihop.

Vi socialdemokrater vill att Sverige fortsätter att stå upp för en fri och rättvis världshandel.
Handel är ett kraftfullt verktyg för att skapa ekonomisk tillväxt, främja sysselsättning och minska
fattigdom. Sverige ska arbeta för progressiva internationella handelsavtal som respekterar
demokratiskt fattade beslut. Sverige kan riva handelshinder och samtidigt stå upp för välfärden,
miljön, löntagarnas intressen och människors och djurs hälsa. För oss är rätten att organisera
offentlig verksamhet utifrån demokratiskt fattade beslut en självklarhet.

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) är ett frihandelsavtal under förhandling
mellan EU och USA. Avtalet syftar till att fördjupa det transatlantiska samarbetet. TTIP kan
komma att skapa världens största regionala frihandelsområde. Handelsavtalet är viktigt för tillväxt
och jobb i Sverige. Det gäller givetvis Sveriges större företag, men också de små och medelstora
företag som idag inte exporterar men som om de gjorde det skulle förbättra Sveriges position
som en exportnation. Ett avtal öppnar upp helt nya möjligheter.

Ett frihandelsavtal mellan EU och USA bör vara både djupt och omfattande samt täcka alla
viktiga aspekter av handel och investeringar med USA. Målsättningen är att nå ett så ambitiöst
resultat som möjligt för att stödja tillväxt och sysselsättning utan att skyddet för miljön,
löntagarnas intressen och människors och djurs hälsa försämras.

En del av avtalet handlar om investeringsskydd och en tvistlösningsmekanism (ISDS).
Investeringsskydd är en viktig komponent för viljan att investera. Förbud mot expropriation utan
kompensation och bestämmelser om en skälig och rättvis behandling finns även till stor del redan
i medlemsstaternas lagstiftning. Det finns dock en berättigad kritik mot hur ISDS har fungerat
tidigare.

Partistyrelsen är emot det nuvarande ISDS i TTIP och vill se en reformerad
tvistlösningsmekanism. En modern investeringsskyddspolitik ska vara rättssäker och öppen och
inte inskränka staters demokratiska beslutsfattande eller de fackliga rättigheterna.
Socialdemokraterna kommer att vara en starkt pådrivande kraft för att finna ett förbättrat och
moderniserat investeringsskydd baserat på de grundläggande principer vi värnar.

Det är viktigt att bredda diskussionen om frihandelsavtal så att den inte bara fokuserar på
investerares rättigheter utan också företags skyldigheter. Vi socialdemokrater vill att framtida
frihandelsavtal innehåller avsnitt om hållbarhet och fackliga rättigheter.

Sverige ska genom EU fortsätta driva på för fri och rättvis handel. Öppenhet är centralt för att
förhandlingen ska kunna avslutas med ett gott resultat. En bred dialog med de fackliga
organisationerna, näringslivet och andra intressenter från det civila samhället är av stor vikt.”

Om man bortser från den mer partipolitiskt diskussionen om huruvida programtextens ambitioner är realistiska, allvarligt menade och så vidare kan man konstatera att det är en mycket positiv text. Den andas förståelse för handelns betydelse och inte minst den internationella konkurrensens värde för att svenska företag skall fortsätta hålla världsklass.

En randanmärkning är att texten är helt fokuserad på export som välståndsskapande kraft, när importen i själva verket är lika viktig. Vi skulle inte kunna importera utan export, men inte heller exportera utan import. Dessutom skulle vi knappast kunna konsumera utan import. Det finns i princip ingen av våra moderna industriprodukter som skulle kunna ha utvecklats och producerats med enbart inhemska resurser. Men detta är som sagt en marginell anmärkning, framför allt eftersom 99 procent av alla som skriver i ämnet har detta perspektiv på export som viktig och export som oviktig (eller i värsta fall till och med skadlig).

När det gäller TTIP är texten som synes mycket bra.

ISDS-avsnittet är intressant. Det har inkommit ett stort antal motioner som kräver att Socialdemokraterna skall kräva att ISDS-klausulen helt tas bort ur TTIP-avtalet.

Svaret från partistyrelsen är att ett investeringsskydd och en tvistlösningsmekanism bör ingå, men att ISDS-mekanismen skall ”reformeras” så att den blir ”rättssäker och öppen och inte inskränka staters demokratiska beslutsfattande eller de fackliga rättigheterna.”

Det låter som ett i allt väsentligt rimligt krav och har den mycket praktiska egenskapen att det överensstämmer med de verkliga förhållanden som gäller idag.

Oavsett vilket sätt man väljer för att lösa tvister, internationell skiljedom eller nationella domstolar, kommer domsluten alltid utgå från vad som står i TTIP-avtalet. Och i mandatet till förhandlarna är det mycket tydligt att olika sociala hänsyn och skydd för miljö, folkhälsa och produktsäkerhet inte får hotas. TTIP är inte avsett att vara ett avregleringsavtal och förhandlarna har helt enkelt inte rätt att gå emot sina instruktioner.

Socialdemokraternas partistyrelse har helt enkelt lovat något de garanterat han hålla.

 

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel