Effektivare tullbyråkrati ger mer pengar och mindre korruption

WTO:s World Trade Report presenterades den 20 oktober och innehåller en en utvärdering av WTO:s Trade Facilitation Agreement, en överenskommelse som ingicks i december 2013.

Implementeringen av överenskommelsen — på vanlig svenska att skapa effektivare tullverk — går dock lite trögt vilket drabbar främst utvecklingsländernas ekonomier.

Man konstaterar bland annat att kostnaderna för att exportera kan vara så höga som 219 procent av marginalkostnaden för en produkt. Då är både transporter, tullavgifter och administrationskostnader inräknade. Den relativa kostnaden är högst för de minst utvecklade länderna, vilket är en naturlig följd av att dessa ofta exporterar varor som har ett relativt lågt värde. Den relativa kostnaden för transport och att hantera tullar och administration är lägre om man exporterar datorer jämfört med om man exporterar bastkorgar. För industrialiserade länder är motsvarande siffra därför 170 procent.

En stor del av dessa kostnader orsakas av ineffektiva administrativa processer. Dessa kostar ofta mer än själva tullavgifterna.

Att sänka transportkostnaderna är dyrt. Det kräver stora investeringar i väg och järnväg. Att sänka kostnaderna för tulladministration är däremot relativt billigt. Det handlar i huvudsak om att skapa effektiva, gemensamma rutiner och gemensamt IT-stöd. Lösningen är med andra ord enkel i princip, men i praktiken mycket svår.

Även om man inte har ambitionsnivån att alla länder skall ha samma rutiner och gemensamma datasystem utan nöjer sig med att rutiner skall förenklas och effektiviseras är det en komplicerad process. Förändringsprocesser är svåra även i moderna, rationalistiska samhällen som Sverige. I många länder saknas helt erfarenheter av hur man förändrar byråkratier. Dessutom finns det ofta ett hårt internt motstånd. Tullbyråkratier är ofta korrupta och tjänstemän har stora inkomster från att ”skynda på” byråkratiska processer som annars riskerar att ta evigheter. Erfarenheten av att varor ”fastnar i tullen” är närmast universell.

Det krävs med andra ord inte bara investeringar, utan även internationella överenskommelser som hjälper politikerna att bekämpa byråkraterna.

Att implementera WTO:s Trade Facilitation Agreement skulle sänka kostnaderna för administrativa processer med cirka 14 procent. Det skall jämföras med att tullarna i snitt är 10 procent.

Framför allt räknar WTO med att en implementering skulle gynna de minst utvecklade länderna och dessutom öka små och medelstora företags deltagande i den internationella handeln.

Internationella direktinvesteringar skulle öka, och WTO räknar med att även intäkterna från tullar skulle öka: ju mer varor över gränserna desto mer tullar kommer in.