EU öppnar för den femte friheten

Efter ett beslut i EU-parlamentet kommer data kunna flyttas fritt mellan olika länder. Det är en viktig faktor för att ytterligare öka frihandeln inom EU och göra EU till en marknad.

Frihandel har traditionellt sett bara berört fysiska produkter. När det gäller dessa är framstegen som tydligast.

Men de senaste decennierna har tjänster och digital information börjat uppmärksammas. Data har ett värde och framför allt blir det allt viktigare att kunna samla riktigt stora datamängder på en plats för att kunna processas. Oklara regler och nationella särintressen har motverkat denna möjlighet och mycket annat som har med dataflöden mellan länder att göra.

När det gäller digital information har särskilt den som direkt berör individer varit föremål för en hel den tanke- och lagstiftningsarbete. GDPR är det kanske en aning tungrodda resultatet av ambitionerna att skydda den personliga integriteten på området. Ingen lär ha missat att lagstiftningen infördes i början av sommaren.

Men det finns ett annat EU-regelverk på gång.

Den 4 oktober i år röstade EU-parlamentet igenom de nya reglerna för hantering av data som inte berör individer.

Regelverket säger att alla restriktioner kring var data lagras och/eller processas måste upphävas. Det ska inte längre spela någon roll var inom unionen data lagras eller processas.

Att data kan flyttas är viktigt exempelvis för att kunna samla stora mängder på en plats för att processas. Det kan gälla avidentifierad kundinformation från företag i många olika länder eller andra typer av statistik som finns utspridd i olika länder.

Undantag gäller data som utgör ett säkerhetshot för medlemsstaterna. GDPR trumfar också friheten för dataflöden i de fall data innehåller en oupplöslig mix eller länkning mellan person- och icke persondata. Myndigheter har rätt att ta del av data för kontroll och inspektionsändamål oavsett var i EU informationen är lagrad. Den som äger data får stärkta möjligheter att ta tillbaka sina data från en molntjänst eller flytta data mellan olika leverantörer av lagringskapacitet.

Det nya regelverket är ett viktigt steg närmare EU-kommissionens mål om en gemensam digital marknad. Enligt kommissionärerna Andrus Ansip och Mariya Gabriel: “Med denna omröstning skickar parlamentet en tydlig signal till Europas alla företag: det spelar ingen roll var inom EU ni lagrar eller processar era data, kraven på datalokalisering är ett minne blott.”

EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M) har lett arbetet med de nya reglerna. Hon menar att fria dataflöden skall räknas som den femte friheten* och säger att genom att ta bort gränser, bördor och hinder möjliggörs för europeiska företag att konkurrera globalt på lika villkor.

Lagen kommer potentiellt att leda till enorma effektivitetsvinster för både företag och myndigheter. EU förväntar sig att regelverket ska öppna för en tillväxt på 8 miljarder euro per år, vilket är jämförbart med handelsavtalen mellan EU, Sydkorea och Kanada.

Det är förvånande att denna lag skall vara nödvändig, men dess existens illustrerar problemet med att protektionistiska och nationalistiska instinkter tenderar att begränsa den fria rörligheten även på områden där nationsgränser är irrelevanta.

Varje steg mot att EU blir en marknad är viktigt. EU är ännu inte en marknad utan mer ett frihandelsområdet. Olika språk och kultur skiljer länderna. Det är något som man varken kan eller bör göra något åt. Däremot är det fullt möjligt och önskvärt att skapa regelverk som underlättar alla typer av samarbete och transaktioner inom EU.

*De fyra andra friheterna är den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och arbetskraft.


Taggar:
Kategorier: Frihandel