Frihandel viktigast för de som börjar sin resa mot välstånd

Ytterligare en forskningsrapport som ställer frågan om vem som gynnas mest av frihandel. Vi är så vana vid ”avundsjukeperspektivet” (vem vinner?) att frågan känns helt självklar. Men egentligen är det ganska ointressant vilka som vinner mest. Självklart så länge alla är vinnare. Om stora grupper — särskilt fattiga — förlorar på en politisk åtgärd kan det naturligtvis vara helt oacceptabelt. I det nedanstående fallet är det dessutom av allt att döma fel. 

En återkommande fråga är vilken inkomstgrupp i ett land som gynnas mest av frihandel — de fattiga eller de rika?

Det råder hygglig samstämmighet bland ekonomer att frihandel på kort sikt sänker priser och ökar tillväxten genom ökad konkurrens, specialisering och arbetsdelning, men inte bidrar till fler jobb. När fri(are) handel införs brukar det istället ske en ganska snabb strukturförändring på arbetsmarknaden. Sektorer av näringslivet som tidigare skyddades av tullar slås delvis ut, medan andra sektorer drar nytta av nya marknader och billigare insatsvaror och expanderar. Ofta går processen snabbare än människor hinner gå i pension, flytta och omskola sig. Det orsakar arbetslöshet bland vissa yrkesgrupper, medan andra grupper kan dra nytta av stor efterfrågan och öka sina löner. Med tiden är ett lands industri helt anpassad till den nya frihandelspolitiken och skillnaderna försvinner.

Men det finns också en annan faktor. Nämligen att konsumtionsmönstret skiljer sig åt mellan olika inkomstgrupper. Ekonomen Sergey Nigai menar i en ny studie att frihandel gynnar de med höga inkomster mer än de med låga. Höginkomsttagarna konsumerar mer importerade industriprodukter än låginkomsttagarna som lägger nästan hela inkomsten på mat och boende.

Tim Worstall som är krönikör på Forbes ifrågasätter om detta är relevant för USA, EU och andra utvecklade industriländer.

Det kan säkert stämma för mycket fattiga länder. Där lägger stora delar av befolkningen uppåt 80-90 procent av inkomsten på mat, bränsle och boende. En mindre grupp med hyggliga inkomster köper importerade produkter som bilar, tvättmaskiner, datorer.

Men det stämmer knappast för USA eller EU. Där konsumerar i stort sett alla importerade industriprodukter. Kostnaden för mat och boende är relativt sett fallande, och även de sektorerna präglas av import och export.

En annan faktor är att de med höga inkomster tenderar att konsumera allt mer tjänster. Folk med gott om pengar har helt enkelt köpt alla bilar, TV-apparater, datorer, kläder och annat de behöver (och mycket mer). De övergår till att gå på krogen, skaffa personliga tränare, massage, sjukvård, utbildning, städning, reparationer, olika former av upplevelser som är personalintensiva och liknande. Hunddagiset är inte utsatt för internationell konkurrens.

I stora delar av EU är det låginkomsttagarna som gynnas av frihandeln. De har ännu inte köpt allt de verkligen behöver av bilar, tvätt- och diskmaskiner och datorer.

Är då slutsatsen att rika länder skall ha frihandel, medan fattigare länder skall satsa på höga skyddstullar?

Möjligen inte.

Dels finns det inget som talar för att låginkomsttagare drabbas av friare handel. Det är inget problem för den med låg inkomst att någon med hög inkomst kan köpa en bil något billigare.

Och dels visar sig att länder som deltar i den globaliserade ekonomin som regel får snabb tillväxt. På en eller ett par generationer går de från fattigdom till att bli moderna industristater. Och vissa speciella industriprodukter har enorm positiv påverkan på livet för fattiga människor.

Två av de viktigaste faktorerna för utvecklingen i tredje världen är för det första mopeden. Hondas lilla motorcykel med fyrtaktsmotor som man ser överallt i Asien och Afrika, ofta licenstillverkad eller möjligen kopierad av inhemska tillverkare. I dag finns det hundratals varianter. Man ser dem överallt, ofta körda av kvinnor eller med hela familjer — inklusive höns och en get — ombord.

Och för det andra mobiltelefonen. Det som för bara 30 år sedan var en lyxprodukt för VD:ar är nu vardagsprodukt för miljoner fattiga människor. På den tiden telefonin kontrollerades av de statliga telefonbolagen var det omöjligt att få telefon till fattiga byar. Att få en telefon krävde ofta mutor.

I dag är det internationella telefonbolag som gör sitt bästa för att pressa priserna och sälja till så många som det någonsin går.

Detta är två exempel på produkter som riskerar att bli dyrare genom protektionistisk politik.

Protektionism drabbar kanske inte de allra fattigaste. Men det drabbar den stora grupp som har påbörjat sin resa från fattigdom till medelklass. Det handlar om ett par miljarder människor. För dem är frihandel extra viktigt.