Gästbloggare Hans Rothenberg: Regeringen måste stå bakom skiljedom i TTIP-förhandlingarna

Sveriges regering måste stå bakom det traditionella skiljedomsförfarandet i TTIP-förhandlingarna. Det finns ingen anledning att ersätta ett väl beprövat internationellt rättssystem baserat på FN-konventioner med en helt ny domstol skriver veckans gästbloggare moderate riksdagsledamoten Hans Rothenberg.

Frihandelsavtalet mellan EU och USA, TTIP, kommer att skapa världens största regionala frihandelsområde. Både EU:s och USA:s företag och konsumenter kan dra fördel av en hittills outnyttjad potential med långtgående möjligheter.

Då Sverige är den största utländska investeraren i USA per capita har vårt land ett offensivt intresse i TTIP-förhandlingarna och inte minst i att säkerställa ett system för rationell hantering av investeringstvister. Denna fråga är av stor betydelse, och det är viktigt att Sverige är pådrivande i att prägla EU:s position under TTIP-förhandlingarna. Det är angeläget att såväl enskilda stater som investerande företag ska känna trygghet i relationen med varandra. En väl fungerande mekanism för att lösa tvister är därför av ömsesidigt intresse och till nytta för att investeringar över nationsgränserna ska fungera.

Tvistelösningsmekanismen ISDS mellan stater och investerande företag är ett av handelsavtalets grundfundament och är till för situationer då en investerare anser sig ha blivit diskriminerad eller på annat sätt oskäligt behandlad av en stat.

Vanligast är att skiljedom används för att lösa tvisten eftersom det erbjuder en neutral arena jämfört med om den skulle hanteras i det aktuella landets domstolsväsen. Ropen från frihandelns motståndare har sedan länge riktat sin udd mot denna del av förhandlingen där skrämselpropagandan går armkrok med vanföreställningar om att multinationella företag ska kunna underminera nationalstaters lagstiftning genom att driva process mot enskilda länder. ISDS är ett självklart och nödvändigt skydd för båda parter och historien vittnar – tvärsemot motståndarnas farhågor – om att domsluten fallit ut med jämn fördelning i de hundratals frihandelsavtal som under decennier tecknats världen över.

Den tvistelösningsmekanism som gäller idag fungerar väl och har inte ifrågasatts av någon innan förhandlingarna om TTIP inleddes. Trots att denna modell kan förfinas ytterligare driver nu EU-kommissionen linjen att ISDS ska ersättas av ett nytt domstolssystem för investeringstvister inom ramen för TTIP. Problemet med det nya förslaget är att det blir både dyrare och krångligare för svenska företag att kunna skydda sina investeringar när ett helt nytt system ska sjösättas och implementeras. Den absolut övervägande majoriteten av kostnaderna i skiljeförfarandet kommer i dag från ombuden. Att i det läget införa en extra instans innebär de facto högre kostnader eftersom man regelmässigt måste ha ombud under en längre tid. Om regeringen prioriterar är att begränsa kostnaderna för små och medelstora företag vore detta ett steg i fel riktning.

Problemet med förslaget till ny domstol är att det dels redan finns ett fungerande system samt att detta har moderniserats avsevärt under de senaste åren. Transparensen inom ISDS har i hög grad också förbättrats och systemet är redan kostnadseffektivt och flexibelt i motsats till det som EU-kommissionen nu för fram, som riskerar att få motsatt effekt. USA har dessutom avfärdat detta förslag med stor tydlighet.

Regeringen med närings-och innovationsminister Mikael Damberg i spetsen svävar fortsatt på målet kring TTIP och investeringstvister. Det verkar vara viktigare att vara på god fot med EU-kommissionen än att driva på för en tvistelösning som fungerar väl och som dessutom är möjlig att komma överens med USA om. Om EU skulle få igenom denna modell riskerar priset att bli högt. Sannolikt i form av minskat tillträde för svenska och europeiska företag till USA:s gigantiska upphandlingsmarknad. Här borde Sveriges röst i form av handelsminister Mikael Damberg vara tydlig. Inte förnöjsamt undfallande.

Hans Rothenberg (M)
Riksdagsledamot
Näringsutskottet