Gästbloggare Johan Hultberg (m): Mer frihandel – för miljön och klimatets skull

Att handel är en kraftfull tillväxtmotor och ett effektivt sätt att lyfta människor ur fattigdom är ett vanligt argument för varför vi ska riva handelshinder och öppna upp för mer frihandel. Att frihandel också är viktigt för att tackla våra stora klimat- och miljöutmaningar är däremot argument som sällan lyfts fram. Istället används omsorg för miljö och klimat ofta som argument mot frihandel och som skäl för att rent av införa helt nya handelshinder så som t.ex. klimattullar.

Argumentet för klimattullar är att även importerade varor bör ha ett prispåslag som motsvarar deras klimatpåverkan, på samma sätt som varor producerade i exempelvis Sverige är belagda med koldioxidskatt eller en kostnad genom EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS). Det finns en lockelse i argumentationen. För mig som liberal är det nämligen en självklarhet att vi ska prissätta utsläpp enligt principen om att förorenaren ska betala. Teorin bakom klimattullar håller dock inte. Hur skulle t.ex. tullarna konstrueras för att ta hänsyn till att varor av samma slag men från olika delar av ett land eller bara från olika fabriker har helt olika klimatavtryck? I praktiken hade en klimattull missat målet och bara blivit ännu ett kostsamt exempel på en godtycklig och schablonmässig tull. Bra mycket bättre är istället att försöka använda frihandelsavtal som verktyg för att förmå fler länder att prissätta utsläppen just där de sker.

Självfallet finns det dock en risk med att föra in miljö- och klimatkrav i diskussionen om nya frihandelsavtal. Frihandelsmotståndare utnyttjar så klart möjligheten att förklä sin protektionism i gröna färger vilket inte minst är väldigt påtagligt just nu i debatten om Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Att TTIP skulle hota miljö och djurskydd är motståndarsidans kanske mest använda skrämselpropaganda.

För miljön och klimatet är det verkliga problemet emellertid snarare bristen på frihandel. Tullar och andra handelshinder gör miljö- och klimatsmarta varor dyrare och mindre tillgängliga världen över. Mer frihandel skulle dock inte bara sänka kostnaden på miljösmarta produkter utan också bidra till minskad misshushållning och ge oss bättre förutsättningar att hantera konsekvenserna av miljöförstöring och klimatförändringar. Särskilt tydligt är detta för den globala livsmedelsförsörjningen. Handel skapar som bekant förutsättningar för specialisering, jämnar ut priser och gör oss mindre känsliga för t.ex. torka. Utan handel skulle ett års missväxt i ett visst land resultera i hungersnöd eller kräva stora beredskapslager. När förutsättningarna för livsmedelsproduktion på många håll i världen snabbt förändras på grund av klimatförändringar är handel viktigare än någonsin. Protektionism är med andra ord såväl ett miljöproblem som ett hot mot den globala livsmedelsförsörjningen.

EU är tyvärr mästare på att införa skyddstullar på sådant som kan bidra till att minska vår negativa påverkan på klimatet. Utan tullar på t.ex. biodrivmedel och solceller hade de europeiska utsläppen av växthusgaser kunnat sjunka snabbare än vad de gör idag. Ökad frihandel inom energi och energiteknik skulle dessutom bidra till ökad energisäkerhet genom att minska europeiska länders beroende av rysk gas och olja.

FN:s klimatförhandlingar i Paris i slutet av förra året blev en stor framgång. Världens länder enades om ett globalt klimatavtal med en höjd ambitionsnivå. Den globala temperaturökningen ska nu hållas väl under två grader och ansträngningarna ska öka med sikte på att också hålla ökningen under en och en halv grad. Världen skriker nu efter lösningar på hur avtalets ambitioner ska nås. Ord måste omsättas i handling. En ökad handel med produkter och teknologier som kan bidra till att minska växthusgasutsläppen och fasa ut användningen av fossil energi är en självklar och central del av lösningen.

Just nu har EU ett gyllene tillfälle att skapa förutsättningar för precis detta. Detta då förhandlingar inleddes 2014 mellan EU och ett stort antal WTO-medlemmar, däribland bland andra Australien, Kanada, Kina och USA, om ett grönt frihandelsavtal. Om förhandlingarna blir framgångsrika och resulterar i att tullar rivs på allt från teknik för förnybar energi, till avfallshantering och reningensteknik skulle det betyda oerhört mycket för miljö- och klimatarbetet och det utan att kosta skattebetalarna en krona.

Johan Hultberg (m)

Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet och ledamot i EU-nämnden


Taggar: ETS
Kategorier: Gästbloggare