Handeln riskeras i envig mellan snobb och drummel

Att använda frihandelsavtal som vapen i en infekterad konflikt om helt andra frågor är inte en god idé. Frihandelsavtal är helt enkelt lika dyra som usla att hota med. De är för viktiga på lång sikt, men spelar ingen roll på kort.

Frankrikes president Emmanuel Macron hotade vid G7-mötet i Biarritz Brasilien med uteblivet frihandelsavtal om inte landets president Jair Bolsonaro tar itu med bränderna i Amazonas.

Macron har återkommande föreslagit inskränkningar i handeln som lösning på olika problem — bland annat det faktum att alla länder i världen inte har samma miljöregler eller syn på klimatpolitiken som EU.

Om man bortser från att Macrons hot förmodligen är mer populistiskt än sakligt motiverade är idén om att använda stopp av EU:s handelsavtal med Brasilien som utpressning dålig.

  1. De allra flesta medborgare har inte någon mer specifik uppfattning om vilka handelsavtal ett land har, när de ingicks eller vad de spelar för roll. Hotet är med andra ord synnerligen abstrakt.
  2. Handelsavtal har långsiktiga effekter. Varken Macron eller Bolsonaro kommer av allt att döma vara presidenter när ett eventuellt avtal skulle hunnit ge märkbara eller ens mätbara effekter.
  3. Delar av näringslivet — på båda sidor — är positiva till handelsavtal, men andra delar är negativa.
  4. Bolsonaro är ingen större frihandelsentusiast, och gissningsvis gäller det även majoriteten av hans väljare, medan en stor del av EU:s medborgare och politiker knappast vill se ett frihandelsavtal gå om intet för att Macron startat en prestigestrid med Bolsonaro.
  5. Avtalsförhandlingarna påbörjades för att båda parter är intresserade av ett avtal. Brasilien är inte nödvändigtvis mer angeläget än EU om att få avtalet till stånd.
  6. De positiva effekterna som ett frihandelsavtal ger är ungefär lika fördelade mellan de avtalsslutande länderna eller i detta fallet Argentina och EU. Macron hotar med andra ord att skjuta både EU och Brasilien i foten.

Nu lär eventuella sakliga argument i det aktuella sammanhanget vara totalt meningslösa då bråket mellan de båda presidenterna eskalerat till rena personangrepp och förolämpningar. Men ändå, det finns rationella skäl till att inte använda frihandelsavtal som vapen i konflikter mellan länder.


Taggar:
Kategorier: Frihandel