Interpellationsdebatt om CETA i Riksdagen

Länk till webbsändning och interpellationstext från dagens interpellationsdebatt om handelsavtalet CETA mellan vänsterpartiets Jens Holm och statsrådet Ann Linde (s).

Kommerskollegiums rapport som Ann Linde hänvisar till. Kommerskollegium är statens expertmyndighet i handelsfrågor.

Ann Linde klarade debatten mycket bra.

Jens Holms argumentation om skiljedom förtjänar ett par kommentarer.

För det första ökar inte stämningarna mot stater om man tar hänsyn till det växande antalet handelsavtal med tvistelösningsmekanism (ISDS), det växande antalet företag som exporterar och de totala volymerna av handel och investeringar. För 50 år sedan motsvarade världshandeln 10 procent av världens BNP, dag handlar det om 30 procent.

För det andra är inte Jens Holms påstående att företag kan stämma stater, men inte stater företag, korrekt. Stater stämmer ofta företag för miljöbrott, skattebrott, bokföringsbrott mm. Men staten stämmer alltid i nationella domstolar eftersom det alltid rör sig om nationell lagstiftning. Behovet av internationell skiljedom beror på att handelsavtal inte är nationell lagstiftning utan avtal mellan stater och framför allt därför att företag aldrig kan diskriminera stater eller expropriera (om privatpersoner eller juridiska personer exproprierar kallas det för ”stöld”). Något behov för stater att stämma företag i internationell skiljedom uppstår helt enkelt aldrig.

Holms resonemang visar att han inte förstår vad han talar om.

Lindes slutkläm om försiktighetsprincipen understryker det. Den är lag och behöver inte skrivas in i ett handelsavtal, lika lite som handelsavtalet stipulerar att utländska företag skall betala skatter eller ansluta sig till det kommunala avloppsnätet.