Resultat från ministerrådets möte om handel och utrikesfrågor

Mininsterrådets ministrar för utrikesfrågor och handel  har vid sitt möte den 21 november antagit följande ståndpunkt om TTIP.

Rådet ställer sig i princip bakom grundtankarna och understryker vikten av öppenhet i förhandlingarna.

Vidare har rådet ställt sig bakom ett uttalande om att EU:s handelspolitik bör uppdateras. Också här är öppenhet en viktig faktor och dessutom betonas att huvudorganisationen för det internationella handelssamarbetet är WTO.

Från Sverige deltog näringsminister Mikael Damberg (s).

Samtliga dokument och bakgrund.

 


Kategorier: EU