TTIP-diskussion på UD visade på samstämmighet om TTIP

Idag, den 25 april höll handelsminister Ewa Björling ett seminarium med diskussion om TTIP med företrädare för en rad olika samhällssektorer: näringsliv, fack, livsmedelsbranschen och miljörörelsen (program nedan).

Diskussionen var bra och fokuserad. Det råder största samstämmighet om att TTIP-avtalet är önskvärt och vad det borde innehålla.

En rad för svensk del intressanta perspektiv kom fram:

 • Sverige är den per capita största investeraren i USA. Totalt sett ligger vi på tolfte plats vilket med hänsyn till Sveriges BNP och folkmängd är mycket högt. Vi är också extremt exportberoende och USA är vår största exportmarknad när det gäller förädlingsvärde.
 • Sverige har hög trovärdighet och bra relationer med USA, både när det gäller politik och näringsliv. Vi är en hyggligt stor spelare. Sverige är således väl placerat för att dra nytta av ännu intensivare handelsförbindelser.
 • TTIP skulle bland annat ge tillgång till USA:s offentliga upphandlingar. Det motsvarar en marknad på cirka 11 procent av USA:s BNP(!). Här finns det områden där Sverige ligger mycket långt framme.
 • Livsmedelssektorn har också potential. Tillväxten i export globalt ligger strax under 10 procent årligen. En stor del av livsmedelsexporten till USA är Absolut Vodka. Det känns intuitivt rimligt att amerikanerna kan efterfråga ganska mycket annat på livsmedelsfronten.

Gemensamma uppfattningar:

 • TTIP viktigt inte minst som katalysator och modell för att få fart på arbetet inom ramen för WTO. Bilaterala avtal är bra, men målet är fortfarande globala avtal.
 • Det bör råda öppenhet under förhandlingarna. Det finns inget intresse (och egentligen ingen möjlighet) att TTIP-förhandlingarna blir ett ”avregleringsarbete”. Både EU och USA har mycket strikta regler på nästan alla område. Det handlar om att på sikt försöka harmonisera och gå mot regelkonvergens. Det är en lång process. Reglerna är inte bara olika till sin natur. Det skiljer även i hur regleringsmyndigheterna agerar där det finns uppenbara olikheter mellan EU och USA.
 • Detsamma gäller arbetsrätten där ingen har intresse av några motsättningar. Både industri och fack är i huvudsak överens.

Motsättningar:

 • En del kritik kom från för Svenska Naturskyddsföreningen. De tvivlade på möjligheterna att få samsyn kring exempelvis kemikalielagstiftningen. EU:s regelverk REACH och USA:s motsvarande som kallas TOSCA skiljer sig så markant åt.
 • I viss mån finns det en motsättning kring ISDS där facket är starkt emot medan näringslivet är mer positivt.

Sammanfattningsvis är samstämmigheten mellan olika delar av det svenska samhället stor om än inte fullständig. Genom detta är Sverige en viktig aktör i de fortsatta förhandlingarna som kommer att fortsätta minst ett par år till, det vill säga ligger efter den ursprungliga tidplanen. Fördröjningen är olycklig eftersom USA av allt att döma håller på att slutföra Trans Pacific Partnership (TPP), vilket är ett omfattande handelsavtal med en rad länder, bland annat Japan och Australien. Det avtal som kommer först på plats kan ju komma att bli vägledande för senare avtal.

 

 

 • Program
 • Stora konferensrummet, Arvfurstens Palats, Gustav Adolfs torg 1
 • Moderator: Thomas Gür
 • 08:30 Kaffe
 • 08:45 Handelsminister Ewa Björling ger Sveriges syn på förhandlingarna.
 • 09:00-10:00 Jobben och TTIP
 • Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO Jacob Wallenberg, ordförande, Investor Maten och TTIP Anniqa Nygård, vice-ordförande, Lantbrukarnas riksförbund Marie Söderqvist, VD, Livsmedelsföretagen Miljön och TTIP Kerstin Cederlöf, stf generaldirektör, Naturvårdsverket Mikael Karlsson, ordförande, Naturskyddsföreningen
 • 10:00-10:30 Kaffepaus
 • 10:30-10:50 Ylva Berg, VD, Business Sweden och Hans Stråberg, EU Co-chair, Transatlantic Business Dialogue
 • 10:50-12:00 Näringslivet och TTIP
 • Emy Blixt, VD, Swedish Hasbeens
 • Hans Vestberg, VD, Ericsson
 • Håkan Bergström, Finansdirektör, Elekta Lennart Jansson,VD, Firefly AB

Taggar:
Kategorier: Frihandel