Dagens Nyheter använder Frivärld-rapport som faktaunderlag