Fördelen på väg att tippa till Kina vid en invasion av Taiwan

Skulle Taiwan ha en chans att försvara sig i en militär konflikt mot Kina? Philip Anstrén, forskare på plats i Taiwan, svarar med ett ”nja” sett över tid, även om en invasion idag skulle bli kostsam. Något som också konstateras i ”The Infographics Show” i klippet nedan. EU kan också bidra till taiwanesisk avskräckning och säkerhet genom tätare förbindelser och vapenexport. 

Taiwans försvarsförmåga är viktig för västvärlden. Jag har, i en tidigare artikel för Säkerhetsrådet, beskrivit de omfattande negativa följder som en konflikt i Taiwansundet skulle få för Europa. Taiwans förmåga att avskräcka kinesisk aggression är oumbärlig för att förhindra dessa. Det gäller särskilt eftersom USA, trots allt, inte har gett några formella försvarsgarantier till Taiwan, utan bara otydligt reserverar sig rätten att gripa in för att skydda öriket från Kina. 

Den här artikeln undersöker om Taiwan kan försvara sig mot Kina. Svaret på den frågan blir ett ”nja”. Det understryker vikten av att Europa bidrar mer aktivt till att understödja Taiwans försvarsförmåga och stabiliteten i Taiwansundet. 

Vissa menar att Taiwan kan vinna ett krig mot Kina. Michael Beckley, en amerikansk statsvetare vid Harvard University, är en av dem. Han har beskrivit vad som skulle krävas för att invadera Taiwan i artikeln ”The Emerging Military Balance in East Asia.” Bilden som framträder beskriver en utmanande operation.

Kina skulle först behöva etablera dominans både i luften och till sjöss i Taiwansundet. En invasion förutsätter detta eftersom det taiwanesiska försvaret annars skulle kunna använda sina skepp, flygplan och missiler för att sänka kinesiska amfibie- och landstigningsfartyg medan de tuffar över Taiwansundet. 

Kina skulle ha svårt att uppnå detta mål, enligt Beckley. Taiwan har varningssystem i världsklass och tillgång till underrättelser från USA. Kina skulle sannolikt inte kunna överraska Taiwan. Det taiwanesiska försvaret skulle därför ha tid att mobilisera sin flotta och sprida ut sina flygplan och mobila missilsystem över Taiwan. Detta skulle sannolikt tillåta betydande delar av det taiwanesiska försvarets flyg, skepp och missiler att överleva en initial kinesisk attack.   

Även om de inte gör det så är en amfibisk invasion bland de svåraste militära uppdrag som finns. Kina skulle behöva åstadkomma två saker för att lyckas. Ett, Folkets befrielsearmé skulle behöva landstiga sina trupper på en plats där de har numerärt övertag över de taiwanesiska försvararna. Två, Kina skulle behöva kunna strömma trupper till denna plats snabbare än Taiwan. 

Ingetdera är sannolikt, enligt Beckley. Han räknar med att Folkets befrielsearmé har förmåga att landstiga 26,000 soldater första dagen och 18,000 dagarna därefter. Taiwan, för sin del, har två faktorer på sin sida. För det första har öriket tillgång till 155,000 soldater och 1,5 miljoner reservister. För det andra så lämpar sig bara tio procent av örikets kust för landstigning. Detta betyder att de kinesiska attackerarna sannolikt inte skulle åtnjuta ett numerärt övertag. 

Taiwan kan också, enligt Beckley, strömma till 50,000 soldater per dag, Kina, som sagt, bara 18,000. Kina skulle kort sagt mycket svårligen kunna genomföra en amfibisk invasion av Taiwan – och det utan ett amerikanskt ingripande.

En av Taiwans ubåtar. Foto: Wikipedia/Taiwanesiska försvarsministeriet.

Beckleys slutsatser vilar på en gedigen analys av de två sidornas nuvarande militära förmågor – på pappret. Men i verkligheten talar ett antal faktorer emot att det taiwanesiska försvaret skulle kunna stå emot Folkets befrielsearmé.  

Beckleys siffror döljer till att börja med oroväckande trender. Kina lade vid millennieskiftet dubbelt så mycket på sitt försvar som Taiwan. Idag är den kinesiska försvarsbudgeten tjugofem gånger större än den taiwanesiska. Om den trenden håller i sig – vilket den ser ut att göra – är det inte hållbart för Taiwan. 

Demografiska trender håller dessutom på att orsaka bemanningsproblem för Taiwan. Örikets befolkning började krympa 2020, vilket inte kommer göra det lättare att dra in de skattepengar som det taiwanesiska försvaret behöver. Antalet taiwanesiska män mellan 18 och 29 år kommer också minska med nästan 30 procent de kommande åren, från 2,4 miljoner 2015 till 1,7 miljoner 2030. 

Det riskerar att förvärra existerande problem. Taiwans försvarsdepartement hade 2018 en budget för 215,000 anställda. Men samma år var bara 81 procent – 153,000 – av dessa tjänster tillsatta. Få stridsförband var samtidigt bemannade till mer än 60–80 procent. Beckleys siffror är mindre övertygande i ljuset av det. 

Taiwans dysfunktionella reservistsystem förstärker det intrycket. Värnpliktiga får sedan 2017 bara fyra månaders träning, och de deltar knappt i fältövningar. Reservister kallas in vartannat år för uppföljning. Men enligt taiwanesiska kommentatorer är dessa bristfälliga – något det taiwanesiska försvarsdepartementet nu försöker åtgärda. Det saknas också tydliga planer för hur reservister ska integreras i försvarsinsatser under en krigssituation. 

Taiwans försvarsdoktrin är ett annat problem. Denna har länge vilat på tanken att Taiwan ska kunna avskräcka Kina med hjälp av sina kvalitativt överlägsna försvarssystem. Det antagandet är alltmer tveksamt. Kina har gjort stora militärteknologiska framsteg på senare år. Det taiwanesiska försvarsdepartementet har trots detta tvekat inför att ta fram den asymmetriska försvarsdoktrin som öriket, enligt flera kommentatorer, behöver för att i framtiden kunna avskräcka Kina. Istället har man fortsatt att satsa på införskaffning av avancerade konventionella system, såsom F-16-stridsflygplan. 

Det är alltså inte säkert att Taiwan, i nuläget, skulle kunna vinna ett krig mot Kina. Det borde oroa Europa. EU kan inte göra mycket åt många av de ovan nämnda problemen. Men det finns alternativ. EU skulle till exempel kunna:

  • Bidra till att avskräcka Kina. Europa skulle kunna göra detta genom att signalera att kinesisk aggression skulle bemötas med omfattande ekonomiska och politiska sanktioner. Det skulle hjälpa kommunistpartiet att förstå att aggression skulle kosta mer än det skulle smaka. 
  • Exportera försvarsmateriel till Taiwan. Detta är osannolikt i och med de straffåtgärder det skulle provocera fram från Kina. Men det är en möjlighet, särskilt eftersom amerikanerna ju redan exporterar vapen till Taiwan. Den europeiska försvarsindustrin producerar gott om system som skulle kunna understödja en asymmetrisk taiwanesisk försvarsdoktrin. 
  • Satsa på militär medborgardiplomati. Inofficiella förbindelser gör det svårt för europeiska länder att föra försvarspolitisk dialog med Taiwan. Men veteranförbund och försvarsfokuserade tankesmedjor skulle i högre utsträckning kunna föra dialog med sina taiwanesiska motparter om frågor såsom asymmetriskt försvar och olika rekryteringssystem. Det skulle kunna ge det taiwanesiska samhället tillgång till värdefull kunskap. 

Taiwans säkerhet är av global betydelse. Det är dags att europeiska länder inser det och gör vad de kan för att hjälpa öriket att upprätthålla sin försvarsförmåga. 

Philip Anstrén

Forskar om internationella relationer vid National Chengchi University, Taiwan.