Det här kan vi vänta av Putinland

Claes Arvidsson, om att Ryssland förblir auktoritärt, västfientligt och med ambitionen att bli erkänd som stormakt med en egen intressesfär.

Som bäst pågår förhandlingar inför det kommande försvarsbeslutet. FOI:s rapport Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – 2019 är ett gediget grundarbete för den som vill förstå vad vi kan vänta av Putinland.

Så här sammanfattas läget:

”Under det senaste decenniet har Ryssland gjort betydande framsteg med att omvandla de Väpnade styrkorna till en effektiv krigsmakt. I ljuset av detta är det relevant att fråga sig vilken militär förmåga Ryssland kommer att ha på ytterligare tio års sikt. Denna rapport tillhandahåller en prognos av rysk militär förmåga framemot 2029. Prognosen bygger på analyser av de Väpnade styrkorna och Rysslands militära handlingsfrihet, samt på politiska och ekonomiska faktorer som påverkar den militära förmågeutvecklingen.

Studien har primärt fokuserat på reguljära krigföringsförmågor. Det kan konstateras att Rysslands auktoritära inrikespolitik och västfientliga utrikespolitik kommer sannolikt att bestå under det kommande decenniet. Att blir erkänd som en stormakt och att etablera en intressesfär i sitt närområde kommer att förbli Rysslands huvudsakliga målsättningar.

Den höga takt med vilken de Väpnade styrkorna och den militära handlingsfriheten utvecklats under de gångna tio åren kommer dock sannolikt inte kunna bibehållas. Det närmaste decenniet kommer istället präglas av konsolidering av tidigare resultat, främst den uppnådda förmågan att initiera ett regionalt krig. Strategisk avskräckning kommer att förbli högprioriterat, i första hand med kärnvapenstyrkor.

Framemot 2029 kommer en väsentlig ökning av Rysslands militära förmåga enbart kunna ske om den politiska ledningen tydligt prioriterar och tilldelar resurser för detta.”

Läs rapporten eller se presentationen av rapporten på Folk och Försvar.

CLAES ARVIDSSON är författare, mångårig ledarskribent i SvD och Säkerhetsrådets redaktör.