En historisk dag för Sverige

Freepik. A closeup shot of the waving flag of The North Atlantic Treaty Organization.

Torsdagen den 7 mars 2024 blir en historisk dag för Sverige och för svensk säkerhetspolitik. Tillsammans med andra är vi nu med i en allians som har som sin enda uppgift att värna fred och frihet. 

Vi står inte längre vid sidan om i konflikten mellan diktaturens krav och demokratins frihet. Vi gör därmed frihetens krafter starkare. Det blir en uppgift för oss att tillsammans med andra medlemmar bidra till en så stark sammanhållning att denna röst blir tydlig globalt och bidrar till den fria världens gemenskap. 

Det är flera decenniers politiskt arbete för att knyta Sverige närmare de västliga demokratiernas försvar som ligger bakom dagens svenska medlemskap. Från 1950-talets politiska strider om vår tillhörighet i en värld delad mellan Öst och Väst, till 1980-talets debatter om den ensidiga nedrustning som socialdemokratiska partier i Europa förde fram som krav till de återkommande diskussionerna om ett samförstånd för att knyta Sverige närmare Nato från Sovjetunionens fall, Sveriges medlemskap i EU och inte minst de baltiska ländernas inträde i Nato. Det är många förlorade möjligheter som vi nu sent omsider har gjort till verklighet.   

Det har varit en lång och slingrande väg fyllt av ideologiskt motstånd. Sedan Sverigedemokraterna och senare, efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022, Socialdemokraternas omsvängningar råder bred enighet om att Sverige ska vara medlem i Nato. Det är en styrka för vårt land och för det bidrag vi kan ge den gemensamma säkerheten. 

Den får inte undermineras genom återfall i kortsiktighet, illusioner och ideologiska blockeringar. Det finns i dag skäl för alla att lära av historien. 

Så som Sverige har fört säkerhetspolitik fram till våren 2022 får vi aldrig mer göra. Säkerhetspolitik ska utformas för att stå emot förändringar i omvärlden, inte anpassas i efterhand till hur hoten växer fram. Vi ska alltid vara beredda att möta hoten. Säkerhetspolitik bör inte baseras på förhoppningen om evig fred utan på behovet av att kunna möta det värsta. 

Det intensiva motstånd som den dåvarande regeringen mötte Nato-medlemskapet med så sent som i april 2002 skadade Sverige säkerhet och visar på hur osäker vår process fram till dagens medlemskap var. Det beroende av andra som vi stått i under denna tid visar hur allvarligt detta var. 

Aggressiv retorik mot Nato och till och med krav på att just Nato skulle undermineras genom de socialdemokratiska kraven så sent som 2010 på att dra tillbaka all amerikansk trupp från utlandet är exempel på hur vi aldrig mer får föra svensk säkerhetspolitik.

Debatten om Nato har för Frivärld varit lång och präglat vår verksamhet ända sedan starten 2011, just med syftet att bidra till att göra Sverige till medlem. Vi har medverkat till debatt, upplysning, analys och till att sänka trösklarna för att förstå medlemskapets syfte och till att visa på dess betydelse för säkerhet och fred i en hotfull omvärld. Men vårt arbete är inte slut med det. 

Nu ska vi utveckla medlemskapet och bli en fullvärdig medlem i alla dess bemärkelser. Nato-debatten kommer att fortsätta som en säkerhets- och försvarspolitisk debatt om Natos utveckling och hur Nato möter hoten i vår omvärld, hur vi håller samman Nato och stärker dess europeiska ben. Vi vill att Sveriges roll ska vara tydlig, stark och konstruktiv. Vi ska vara tydliga med de hot som möter Sverige, vår del av Europa och därmed Nato. Vi ska föra debatten om den fria världens försvar. 

Men debatten om Nato kommer också att fortsätta i en mer grundläggande mening, om vår roll och om vårt medlemskap. 

Starka krafter vill underminera vårt medlemskap och motverka våra bidrag till den gemensamma säkerheten. Det gäller de krafter som står bakom rysk desinformation och påverkanspolitik, som återkommande speglas i medier som om de är objektiva eller opartiska källor. Vi kommer arbeta för att avslöja den desinformationen och de som är ansvariga för den. 

Det gäller också de politiska partier och rörelser som fortsatt är emot Sveriges medlemskap, och mot Nato.

De kommer att vilja försvaga Sveriges roll i Nato, de kommer vilja göra vårt medlemskap ifrågasatt och de kommer vilja föra en politik som skulle minska vår trovärdighet som medlem i Nato. Vänsterpartiet och Miljöpartiet står kvar vid det motstånd som så sent som fram till våren 2022 förenade de rödgröna partierna och deras regeringsalternativ. 

Den debatt som de för tillsammans med dem som vill att Sverige och andra demokratier ska nedrusta och stå utanför Nato kommer vi ta. 

För Frivärld är detta en stor och viktig dag. Det är en framgångens dag. Men det är inte en slutpunkt utan en ny början. Nu börjar debatten om Sverige i Nato, om hur vi möter hoten som finns omkring oss. Det handlar om hur vi möter Ryssland men också om hur vi möter ett land som Kina som ökar sin militära närvaro i vår del av världen och inte minst på Arktis. 

För oss är medlemskapet i dag inte någon slutpunkt utan vi fortsätter. För att friheten ska stå stark, säkerheten stabil och freden möjlig.  Den 7 mars 2024 är början på den nya säkerhetspolitiska debatt som vi tänker stå i ledningen för. Den handlar som alltid om Sverige och den handlar nu lika mycket om Natos framtida utveckling. 

Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld