Ett hetare Arktis

Viktor Lundquist, om hur klimatförändringar och stormaktspolitik i Arktis riskerar att påverka svensk säkerhet.

Island är, precis som Sverige, ett av de länder riskerar att påverkas av stormaktskonflikter i Arktis.

Arktis har länge setts som en region präglad av välfungerande mellanstatligt samarbete och låg spänning. På många sätt har regionen faktiskt inte ägnats någon större uppmärksamhet. Mycket tyder på att detta håller på att förändras – och förändringen går fort. Inte minst gäller detta områdets traditionellt sett stabila säkerhetsläge. Som utrikesminister Ann Linde beskrev den övergripande problematiken i Sälen:

”I Arktis märks klimatförändringarna tydligare än på många andra ställen. De miljömässiga konsekvenserna med issmältning och tinande permafrost snabbar på uppvärmningen. Den skapar också en ny geografi och en förändrad spelplan för Rysslands, Kinas och USA:s kommersiella och militära intressen.”

Linde påminde också om att ”när vi pratar om närområdet glömmer vi ibland att två svenska län ligger i Arktis”. Och alltså, att vi står mitt i detta.

Orsaken till dessa förändringar, de centrala aktörerna, och hur detta kan komma att påverka Sverige, beskrivs i FOI:s nya studie Utvecklingen i Arktis – påverkan på och implikationer för Sverige, av Niklas Granholm som är forskningsledare på FOI:s avdelning för försvarsanalys.

Arktis kan mycket väl vara en av de platser på jorden på vilken klimatförändringarna syns allra tydligast. I Arktis smälter isen, både på hav och på land, dubbelt så snabbt jämfört med övriga världen. Denna avsmältning leder till att regionen blir mer tillgänglig än tidigare, då nya transoceana farleder öppnas. Det leder också till att värdefulla naturresurser i form av olja, gas och mineraler blir lättare att komma åt.

I kombination med detta gör geostrategiska förändringar och stormaktspolitik att tunga aktörer, främst Ryssland, USA och Kina, ser ett allt större värde i en mer aktiv Arktispolitik. Det påverkar regionens stabilitet.

Och FOI:s studie beskriver tydligt hur de förändringar som nu sker riskerar att få stora implikationer för Sveriges säkerhet.

Åtta länder har landområde som definieras inom Arktis, varav Sverige är ett. Granholm beskriver hur de tunga aktörernas ekonomiska, politiska och militära intressen, och den potentiella risken för en stormaktskonflikt i Arktis, kan komma att få stor påverkan för Sverige och svenska intressen.

Detta inlägg är det första av tre texter med utgångspunkt i FOI-studien som redogör för utvecklingen i Arktis, de centrala aktörernas strategier och mål, samt vilka konsekvenser detta kan få för svensk säkerhet.

VIKTOR LUNDQUIST är biträdande redaktör för Säkerhetsrådet.