Försvarsministern hindrar reservofficerare från att få tjänstledigt från sina civila jobb

Reservofficerarna måste få laglig rätt få tjänstledigt för att tjänstgöra i Försvarsmakten skriver moderate riksdagsledamoten Jörgen Berglund. 

Joel Thungren / Försvarsmakten samt Riksdagen.

Idag har tidvis anställda gruppchefer, soldater och sjömän rätt att ta ut tjänstledighet från sitt civila arbete när de ska tjänstgöra i Försvarsmakten. Paradoxalt nog finns inte denna möjlighet för vissa av deras chefer, reservofficerarna. De är istället beroende av deras civila arbetsgivares goda vilja att ge tjänstledighet. Vi moderater har påtalat detta i flera år för regeringen men ännu har ingenting gjorts åt saken. 

Aktiva reservofficerare spelar en allt större roll inom Försvarsmakten när organisationen växer och antalet värnpliktiga soldater ökar. Antalet heltidsanställda officerare räcker helt enkelt inte till när vår försvarsförmåga snabbt ska öka. Det är därför av central vikt att reservofficerarnas roll prioriteras högre. Vi vill därför ändra lagen så att även reservofficerare garanteras tjänstledighet från sina arbetsgivare vid händelse av tjänstgöring i Försvarsmakten.  

Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga till regeringen om problemet och haft en debatt i riksdagen i hopp om att denna fråga ska lösas snabbt. En majoritet i riksdagen har efter moderaternas initiativ redan röstat igenom ett tillkännagivande där regeringen uppdras att lösa ut denna fråga genom att ändra i lag (2012:332). Dessvärre har vi stött på patrull i form av försvarsminister Peter Hultqvist. Försvarsministern har valt att skjuta på ansvaret till Försvarsmaktens ledning och hänvisar till att Försvarsmakten får lösa problemet via samverkan med arbetstagarorganisationerna vid myndigheten och dialog med andra organisationer. Verkligheten visar att vi behöver ledning och styrning i denna fråga istället för dialog. Försvarsministern kan inte få fortsätta hindra reservofficerare från att få tjänstledigt från sina civila jobb. 

Vi moderater har dessutom lagt fram förslag om att jämställa reservofficerarnas ersättningar i nivå med yrkesofficerare om de väljer att jobba med utbildning inom frivillig försvarsutbildning. De frivilliga försvarsorganisationerna är centrala i uppbyggnaden i ett starkare totalförsvar. Alla personalkategorier är viktiga och de ekonomiska tillskott som nu sker till försvaret måste innehålla förbättringar för alla officerskategorier.  Detta kräver dock att regeringen följer riksdagens beslut och förbättrar förhållandena för officerarna i Sverige. 

Det som är säkert är att en ny regering med moderaterna i spetsen kommer att prioritera arbetsförhållandena och arbetsmöjligheterna för alla officerare inklusive att reservofficerare får rätt till tjänstledighet.

Jörgen Berglund (M)

Riksdagsledamot och ledamot i försvarsutskottet