Höj ambitionerna för cybersäkerheten

Sverige bör sträva efter att bli ledande inom cyberteknologi. För att detta ska lyckas krävs bättre förutsättningar för näringslivet, skriver Ludvig Lundgren Filhm och Martin Bergman.

I takt med att samhället digitaliseras och allt större delar av människors liv blir beroende av digitala lösningar ökar riskerna för olika typer av cyberattacker. De flesta attacker utförs av statliga aktörer, ofta i syfte att främja egna utrikespolitiska, militära och ekonomiska intressen. Angreppen kan handla om alltifrån att slå ut eller störa samhällskritisk infrastruktur till att inhämta betydelsefull information. Även om konventionell krigföring med luft-, mark-, och maritima stridskrafter fortfarande utgör ett reellt hot inom försvarsområdet måste vi förhålla oss till att det växande cyberhotet kan åsamka minst lika stora skador på vårt samhälle.

Cyberangrepp sker ofta i det tysta utan omfattande medierapportering, och Sverige angrips idag kontinuerligt av främmande makt på cyberområdet. Detta hotar vår fred och vår frihet. Utöver ständiga försök att ge sig på angelägenheter som rör försvaret av Sverige finns det på senare år flera exempel där hackers har stört ut företagsdatabaser samt tillskansat sig information rörande framsteg inom svensk forskning. Problemet är utbrett och i tidningen Forskning & Framsteg rapporterades år 2018 att det i Sverige upptäcktes cirka 10 000 cyberangrepp i månaden. Ett av många exempel från 2018 är det uppmärksammade angrepp som utfördes mot svenska universitet och högskolor, som tros ha syftat till att stärka främmande makts egna vetenskapliga och teknologiska utveckling.

Regeringen har i sitt agerande visat på senfärdighet på ett sätt som tyder på okunskap om områdets vikt. Den stora IT-skandalen på Transportstyrelsen 2015, där inte ens grundläggande krav på informationssäkerhet jämte främmande makt ställdes, är ett praktexempel på detta. Det är uppenbart att Sveriges måste stärka sin motståndskraft mot denna form av angrepp.

För att stå emot omfattande angrepp inom cyberområdet krävs det att vi lyckas upptäcka och möta hot i god tid. Då området ständigt utvecklas med ny teknik behöver Sverige således vara i framkant gällande kunskap, forskning och innovation. Det är positivt att regeringen har inlett arbetet med att starta upp ett nationellt cybersäkerhetscenter, även om etableringen dröjer. När centret väl är etablerat och igångsatt kommer Sveriges förutsättningar att möta cyberattacker stärkas, men frågan är om det kommer räcka för att på allvar kunna klara av vår tids komplexa cyberhot. Med tanke på att Sverige är ett framstående land inom teknologi och innovation har vi flera skäl att sätta upp högre ambitionsnivåer när det gäller cybersäkerhet.

Mot bakgrund av den starka innovationskraften i det svenska näringslivet borde vi kunna sträva mot att bli ledande i Europa.

För att Sverige ska bli ledande inom cyberteknologi är det avgörande att vi inser vilken betydelse näringslivet har för utveckling och innovation. Företag, och särskilt nytänkande start-ups, har kolossalt bättre förutsättningar att utveckla framstående teknologi än vad staten själv har. Därav finns det goda anledningar att underlätta för företag att satsa på cybersektorn.

Om vi blickar ut i världen kan Israel i det här avseendet ses som en förebild. Där tog regeringen för ett par år sedan initiativ till att starta ett konsortium bestående av stat, företag och akademiska institutioner som bland annat fokuserar på att investera riskkapital i startups med potential inom området. Denna strategi har visat sig mycket framgångsrik, då marknaden inom cybersektorn kunnat blomstra och Israel har växt fram som en av de ledande nationerna inom cyberteknologi. I landet har över 300 startup-bolag växt fram genom konsortiet, exporten av cyberteknologi har ökat kraftigt och landets försvarsförmåga har tack vare avancerad cyberteknik stärkts. Här borde Sverige ta efter.

Med Sveriges tradition som framstående teknikland bör vi ha alla förutsättningar att inte bara bygga upp ett starkt cyberförsvar, utan att också bli ett av de främsta länderna inom området. Det kräver dock att vi inte sätter alltför stor tillit till statens möjligheter att på egen hand lösa dessa problem, utan att vi skapar bättre förutsättningar näringslivet. Om Sverige tar inspiration av Israel och skapar en miljö som främjar utveckling inom cyberområdet finns det en hel del som talar för att Sverige kan bli ledande inom Europa. Det vore bra för vårt näringsliv, vår konkurrenskraft och inte minst för vår förmåga att försvara Sverige.

Ludvig Lundgren Filhm
Försvarspolitisk sekreterare, Fria Moderata Studentförbundet

Martin Bergman
Viceordförande, Fria Moderata Studentförbundet