Nato är det rätta för Sverige

Photo by Aleksandro Savickio

Frivärld var för första gången med som institutionell partner till Nato Public Forum som arrangerades under Nato-toppmötet i Vilnius. Konferensen arrangerades av Nato, Eastern Europe Studies Centre, German Marshall Fund of the United States, Munich Security Conference och Atlantic Council. Från Frivärlds sida deltog tillträdande chefen Anna Rennéus Guthrie och delar här med sig av sina reflektioner från konferensen.

Nato är det rätta för Sverige.

Natos främsta värde handlar om värderingar. Låt oss inte glömma det när det svenska inträdet i försvarsalliansen rycker närmare.

Sedan Rysslands fullskaliga  krig i Ukraina inleddes har det svenska intresset för Nato ökat på bred front. Socialdemokraterna, de ivrigaste grindvakterna för den svenska alliansfriheten, såg sig nödgade att riva upp sin säkerhetspolitiska analys med rötterna i takt med att Putins soldater försökte få Ukraina att underkasta sig.

Gott så, förstås.

Mycket av den senare tidens debatt om för- och nackdelar med Natomedlemskap (vilken i sig inte varit en särskilt djup eller bred diskussion, det kan kritikerna till processen i viss mån ges rätt i) har kretsat kring ifall det är bättre eller sämre, läs mer eller mindre bekvämt, för Sverige att vara med i Nato givet hotet som Ryssland utgör.

Även om det de facto är en existentiell fråga, hur befolkningen är skyddad eller ej i händelse av ett världskrig, är det tämligen grunt att resonera endast kring vårt eget behov av framtida skydd.

Sverige ska förstås gå med i Nato för att i gemenskap med resten av den fria världen stå starkare mot den eller de makter som hotar våra länders säkerhet och frihet. Natomedlemskapet handlar lika mycket om vad som är det moraliskt rätta att göra, som vårt eget skyddsbehov.

Vi kan inte kritisera Ryssland, eller för den delen valfri annan auktoritär makt med växande militära ambitioner, från sidlinjen utan att visa var vi själva står. Att koppla handling till ord gör att orden får betydelse. Det blir också det rakt motsatta till vad Putins Ryssland ägnar sig åt och står för.

Vilseledning och lögn är ett av de främsta vapnen som Ryssland förfogar över. De devalverar ordens innebörd och eroderar en kultur och dess medborgare inifrån. När falskheten är så inarbetad i samhällsapparaten förväntar sig till slut ingen något annat.

Genom att media återger och upprepar rena lögner från Kreml, enligt den devis som är vårt samhälles styrka nämligen att alla sidor ska få komma till tals, blir lögnen närmast nog en del av sanningen, oavsett hur immuna vi tror oss vara för påverkan.

Att Sverige nu ges möjlighet att bli en fullvärdig Natomedlem är också ett sätt att tydligt välja och klargöra skillnaden mellan lögn och sanning, en gång för alla. Detta gör Nato till en mycket starkare kraft än ”bara” en gemenskap grundad på bästa möjliga försvar i en ren fysisk och pragmatisk mening.

Nato är det enda rätta för Sverige.

Anna Rennéus Guthrie

Tillträdande chef på Frivärld