Replik: Rationellt beslut bakom nedläggning av Skövdes flygplats

I en replik till Peter Larsson, VD för Svenska regionala flygplatser, som kritiserar avvecklingen av Skövde flygplats i artikeln ”Nedläggningen av Skövde flygplats kan följas av fler” (23/8) menar Skövdes kommunalråd Katarina Jonsson (M) att beslutet är strategiskt och rationellt. 

Foto: Wikipedia och Skövde kommun

Peter Larsson, VD för Svenska regionala flygplatser, kommenterar den 23 augusti Skövde kommuns förslag om att avveckla sin flygplats.

Jag vill understryka att bevekelsegrunden för att avveckla flygplatsen inte alls handlar om att ”nappa på ett affärserbjudande och få in en engångssumma till kommunen”, som Peter Larsson påstår. Kommunens politiska ledning har värderat sin markanvändning utifrån ett mer strategiskt perspektiv än så. Vi har funnit att området, som nu rymmer den glest trafikerade flygplatsen, kommer att rendera större nytta som industriområde. Nya företagsetableringar kan tillföra över tusen arbetstillfällen vilka långsiktigt tryggar tillväxt och utveckling i Skövde och för oss som bor här.  

Den reguljära flygtrafiken från Skövde till Arlanda upphörde 2002. Den trafik som därefter har bedrivits har främst varit taxi-, ambulans- och visst militärflyg. Den senare kategorin har ökat temporärt under senare år då flygbanan i Karlsborg är stängd för sanering. Försvarsmakten har dock inte ingått några avtal med flygplatsen om nyttjande under 2022.

Med sina sammantaget ytterst få flygrörelser har Skövde Airport ändå bidragit till samhällsnytta. Kostnaden för denna nytta har dock uteslutande åvilat Skövde kommun och dess skattebetalare. Staten och Västra Götalandsregionen har inte bistått med några driftsbidrag.  

Under covid 19-pandemin har flygplatsen av regeringen utsetts till att vara tillfällig beredskapsflygplats. Detta uppdrag löper ut den 30 september i år. När Trafikverket på regeringens uppdrag nyligen redovisade sin utredning om framtida beredskapsflygplatser var Skövde Airport inte föreslagen som en sådan.

I grunden handlar kommunens avvägningar om hur mark ska användas för att ge mest nytta. Byggbar mark är i Skövde, liksom i många andra kommuner, en bristvara. Vår tätort omgärdas i hög grad av jordbruksmark som av beredskapsskäl ej får bebyggas. Vidare medför förekomst av naturreservat, natura 2000-områden, fornminnen, olika riksintressen samt militära övningsområden stora svårigheter att exploatera mark på grund av de många och stränga restriktioner som reglerar markanvändningen. 

Jag delar Peter Larssons uppfattning om att staten ska ta ett större ansvar för att tillse att vårt land har ett funktionellt och tillförlitligt nät av flygplatser. Statlig medfinansiering skulle sannolikt underlätta fortsatt drift av de flygplatser som just av kostnadsskäl ifrågasätts av sina ägare, vilket alltså inte är fallet i Skövde. Men med det sagt kvarstår fortfarande behovet av rationell användning av både mark och skattemedel, vilka ju båda är begränsade resurser. Skaraborg, området mellan Vänern och Vättern, kan nu räkna fem flygbanor, varav två är statligt (försvaret) och tre är kommunalt ägda. En bättre samordning och en mer optimerad användning av flygplatserna skulle sannolikt frigöra byggbar mark, spara skattepengar och göra flygtrafiken mer bärkraftig.

Katarina Jonsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Skövde