Veterandagen: Stärk stödet för Sveriges militära och civila veteraner

Moderaterna vill utveckla veteranstödet och att det ska också omfatta för civil personal som deltar i internationella insatser skriver Hans Wallmark (M), utrikespolitisk talesperson, och Pål Jonsson (M), försvarspolitisk talesperson inför söndagens Veterandag. 

Montage: Foton från Riksdagen samt bilden på Restare Monumentet kommer från Frankie Fouganthin under licens – Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59370637

På sikt ser Moderaterna det som välkommet om det utvecklas en plats och verksamhet där veteraner och anhöriga kan vistas under längre eller kortare tid tillsammans och få kvalificerat stöd och hjälp. Den hjälp och det stöd som lagmässigt finns för militär personal saknas dock idag för civil personal i form av läkare, sjuksköterskor, räddningspersonal, poliser med flera som deltar i internationella insatser för att bistå vid naturkatastrofer, sjukdomsutbrott, och i krig. En motsvarande ordning bör därför införas för civila veteraner som gjort insats internationellt precis som veteranutredningen föreslagit.

Världen är mer osäker än på mycket länge. Rysslands krig i Ukraina pågår i Sveriges närområde. Auktoritära stater som Kina flyttar fram sina positioner. I Europas södra grannskap präglas många länder av sönderfall vilket leder till svåra konflikter och radikalisering. Det är därför helt nödvändigt att Sverige nu stärker sitt försvar och ansöker om medlemskap i Nato. Under veterandagen på söndag uppmärksammar vi just de män och kvinnor inom Försvarsmakten och andra myndigheter som med risk för sitt eget liv ytterst möjliggör svenska insatser för fred och säkerhet.

Solidaritet har varit en grundbult i svensk försvars- och utrikespolitik under lång tid. I och med Sveriges ansökan till Nato tas ytterligare ett steg för att fördjupa och utveckla den solidariteten. Som medlem av Nato kommer Sverige tillsammans med 31 andra länder, inklusive Finland, att gemensamt skapa säkerhet i vår del i världen och stå upp mot rysk aggression samt andra hot mot vårt sätt att leva. 

Rent praktiskt kommer medlemskapet i Nato att innebära att svenska förband kommer att delta i försvaret av alliansens länder genom att till exempel bidra till Natos stridsgrupper i östra Europa eller med stridsflyg till incidentberedskapen över de baltiska länderna. De insatserna kommer att vara en förlängning av en lång tradition av konkret svenskt säkerhetsskapande arbete. 

Veterandagen Jonson & Wallmark 220529

Svenska män och kvinnor har under hela efterkrigstiden gjort viktiga insatser för freden på oroliga platser som Kongo, Libanon, Afghanistan och Mali. I dag på veterandagsfirandet i Stockholm kommer Försvarsmakten att särskilt uppmärksamma de veteraner som tjänstgjorde i FN:s fredsfrämjande insats på Cypern under åren 1964-1993. Införandet av Veterandagen och den medaljering som sker i samband med den är en viktig del i att ge svenska veteraner uppskattning och erkänsla för betydelsefulla insatser i fredens tjänst.

Moderaterna har drivit på för att förbättra det svenska veteranarbetet under en lång tid. Under alliansregeringen togs den första sammanhållna veteranpolitiken fram med bland annat ett särskilt uppföljningsansvar för Försvarsmakten att bistå veteraner, veteransamordnare på förbanden och bättre anhörigstöd. Flera av de förslag som togs fram av veteranutredningen har på senare år bidragit till att utveckla veteranpolitiken ytterligare. Det gäller till exempel inrättandet av ett veterancentrum på Försvarsmakten och en särskild veteranmottagning på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Det finns dock behov av att gå vidare. Den kompetens som finns på veteranmottagningen saknas i stora delar av den övriga vården i Sverige, liksom hos kommuner och Försäkringskassan. Det saknas en sammanhängande vårdkedja. En god och effektiv samordning mellan kommuner, regioner, myndigheter med flera behöver därför inrättas. 

På sikt ser Moderaterna det som välkommet om det utvecklas en plats och verksamhet där veteraner och anhöriga kan vistas under längre eller kortare tid tillsammans och få kvalificerat stöd och hjälp. Den hjälp och det stöd som lagmässigt finns för militär personal saknas dock idag för civil personal i form av läkare, sjuksköterskor, räddningspersonal, poliser med flera som deltar i internationella insatser för att bistå vid naturkatastrofer, sjukdomsutbrott, och i krig. En motsvarande ordning bör därför införas för civila veteraner som gjort insats internationellt precis som veteranutredningen föreslagit.

Ska Sverige även fortsatt kunna genomföra insatser för säkerhet och fred måste det finnas en väl fungerande veteranpolitik som garanterar att de kvinnor och män som har gjort insats också tas omhand och ges den uppskattning de förtjänar. Därför firar vi veterandagen idag. Därför måste arbetet med att stärka veteranpolitiken fortsätta.

Pål Jonson (M)

Försvarspolitisk talesperson

Hans Wallmark (M)

Utrikespolitisk talesperson

Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten