Patrik Oksanen i ATL Lantbrukets Affärstidning

Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, skriver i ATL Lantbrukets Affärstidning om konsekvenserna Försvarsberedningens slutrapport kan komma att få för livsmedelsförsörjningen. Han skriver bland annat: ”För livsmedelsberedskapen innebär det att Försvarsberedningen inte tänker sig att vi under det här årtiondet ska komma upp i de nivåer av lagring av insatsvaror för jordbruket som behövs. Vi ska inte heller nå önskad robusthet i elnätet, transporter och betalningssystem. Allt det som behövs i kedjan från bonde till konsument. I Sverige hänger inte ord och pengar samman, och den medelmåttiga ambitionen blir gränssättande – oavsett hur verkligheten ser ut.”

Läs hela artikeln här.