Ny Rapport: Nato och antiamerikanismen


Nato beskrivs alltjämt som en militär al­lians med USA i spetsen. På grund av detta blir diskussionen om svenskt Natomed­lemskap knuten till attityder till USA. Som världens enda supermakt drar USA till sig kritik. Kritiken är i många avseenden befogad, men det finns också inslag av överdriven retorik och fördömanden. Så­dana tendenser betecknas som ”antiame­rikanism”. I rapporten
Nato och antiamerikanismen: Är oppositionspartiernas Natoskepsis misstro mot USA? undersöker författaren Mårten Torson Lindberg om den antiamerikanism som uppkom i kölvattnet av Irakkriget 2003 påverkar Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets ställningstaganden mot ett svenskt Natomedlemskap i Nato.

Genom att studera oppositionsparti­ernas uttalanden i Natodebatten menar författaren att partiernas negativa attityder till USA bidrar till deras Natoskepsis. Därmed underminerar antiamerikanismen möjligheterna till en saklig diskussion om svenskt Natomedlemskap. 

Mårten Torson Lindberg är projektledare på Frivärld. Han har tidigare bland annat arbetat som redaktör med säkerhetspolitik som ämne på International Relations and Security Network, Zürich. Mårten har en fil. kand i internationella relationer från University of Hull, har studerat utrikespolitisk analys vid London School of Economics samt tar examen i statsvetenskap vid Uppsala universitet i juni 2013.

Rapporten lanserades den 30/1. I panelen deltog Allan Widman (försvarspolitisk talesperson för Folkpartiet), Torbjörn Björlund (försvarspolitisk talesperson för Vänsterpartiet), Mike Winnerstig (ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien). Moderator var Karin Svanborg-Sjövall, projektledare, Timbro.

Ladda ner rapporten Nato och antiamerikanismen

Se videon från lanseringen nedan