Kinesiska kommunistpartiets enhetsfront

Av Pär Nyrén
Publicerad 29 maj, 2020

Påverkansarbete med leninistiska karaktärsdrag

Kinesiska Kommunistpartiet (hädanefter “Kommunistpartiet”) är, enligt egen utsago, ett marxistiskt-leninistiskt parti. Ett kvarstående leninistiskt karaktärsdrag är att partiets agenda främjas genom en så kallad enhetsfront (统一战线). Kommunistiska internationalens fjärde kongress som hölls 1922, bara ett år efter att Kommunistpartiet i Kina grundades, fastslog att det fanns ett behov att skapa en “enhetsfront”, en sammanslutning av proletära krafter för att förverkliga kommunismens visioner. Enhetsfrontens syfte i Kina har senare breddats till att få hela samhället, inte bara arbetarklassen, att främja Kommunistpartiets politiska mål.

Tanken om en enhetsfront användes först av Kommunistpartiet för att beskriva dess periodvisa samverkan med det regerande Nationalistpartiet, först för att tillsammans bekämpa krigsherrar i norra Kina under 20-talet och sedan under kriget mot Japan. Sedan Folkrepubliken Kina grundades 1949 har enhetsfronten använts för att stärka Kinas statsmakt med hjälp av icke-kommunistiska organisationer och individer genom såväl att stifta allianser och officiella samarbetsavtal som genom infiltrering och omvändning. Med devisen att “främja politiska [ambitioner] med civila [aktörer]” (以民促政) tar partiet kraft av att styra organisationer som uppges vara självständiga verksamheter, inom såväl näringslivet som föreningslivet. Partiet bedömer att denna metod är viktig för dess överlevnad och framgång. Tillsammans med den väpnade kampen och “partibyggande” beskriver Kommunistpartiet enhetsfronten som ett av sina tre “magiska vapen” (法宝).

Kommunistpartiet utövar inflytande genom att systematiskt etablera nätverk och fostra relationer som är långsiktigt fördelaktiga för främjandet av partiets politiska ambitioner. I utlandet försöker Kommunistpartiet utöva inflytande med hjälp av “patriotiska diasporakineser” (爱国华侨) och andra som de tror kan främja partiets politiska ambitioner, ofta kallade Kinas “utländska vänner” (外国朋友).

Ingenstans är den kinesiska partistatens påtryckningar och infiltrationsförsök så omfattande som i Taiwan, men Kommunistpartiets påverkansarbete når även in i många västerländska länder. Inom västvärlden har enhetsfrontens verksamhet kommit till särskilt starkt uttryck i Australien och Nya Zeeland, som under de senaste åren har utsatts för en mångfacetterad och djupgående påverkanskampanj av den kinesiska regimen. Mot bakgrund av strategiska företagsförvärv, infiltrering av både politiska partier och civilsamhällesorganisationer, politiska donationer samt kontroll över lokala kinesiskspråkiga medier har Kommunistpartiets inflytande i den oceaniska politiken blivit ett omstritt samtalsämne. Studier har visat hur enhetsfronten exempelvis även har etablerat en rad organisationer i Tyskland, skapat djupa kontaktnät i Europaparlamentet och utövat inflytande i delar av Östeuropa. Okunskap om hur enhetsfronten fungerar har gjort att Kommunistpartiets påverkansarbete har gått under radarn.

Denna rapport beskriver enhetsfrontens organisation och funktion samt hur dessa hitintills har utvecklats i Sverige. Att världens mäktigaste parti bedriver organiserad verksamhet i Sverige visar hur storpolitiken kommer oss allt närmare.

Enhetsfrontens ändamål och målgrupper

Enhetsfronten har fått förnyad betydelse sedan Xi Jinping blev generalsekreterare för Kommunistpartiet år 2012. 2015 grundades en arbetsgrupp för enhetsfronten inom Kommunistpartiets centralkommitté som leds av Wang Yang 汪洋, som är medlem i politbyråns ständiga utskott och är rankad fyra i Kommunistpartiets hierarki.

Samma år offentliggjordes för första gången en förordning om enhetsfrontens verksamhet och mål. Förordningen beskriver att enhetsfronten har ett internationellt uppdrag att vägleda diasporan att stå enade med fäderneslandet, motverka bland annat taiwanesisk självständighet och främja vänskap mellan Kina och andra länder.

En träningsmanual för enhetsfrontens kadrer som Financial Times har granskat anger att enhetsfrontens har som mål att “ena alla krafter som kan enas”. 2015 års förordning visar dock att vissa grupper prioriteras, såsom Kinas etniska minoriteter, näringslivsprofiler, intelligentian, personer med inflytande på sociala medier samt kineser som antingen bor i utlandet eller har återvänt efter att ha bott utomlands.

Enhetsfrontens internationella arbete är i hög grad, men inte uteslutande, fokuserat på den kinesiska diasporan. Peking ser den kinesiska diasporan som en potentiell lobbygrupp för Kommunistpartiet. Med den ambitionen förvaltar den kinesiska staten en omfattande byråkrati för “diasporaarbete” (华侨事务工作), som syftar till extraterritoriell kontroll av den kinesiska diasporan och främjande av partiets syn på den kinesiska nationalismen. Omfattningen för det arbetet är stort. Xu Yousheng 许又声, som är viceminister på Departementet för enhetsfronten (中央统一战线部) och chef för Kontoret för diasporaarbete (国务院侨务办公室), har beskrivit att

“Kinas diaspora består av fler än sextio miljoner personer som bor i nästan 200 länder och regioner. Av dessa sextio miljoner har fler än femtio miljoner andra medborgarskap. De är en viktig del av det kinesiska folket och är en viktig kraft vi kan lita på för att värna landets suveränitet, säkerhet, utvecklingsintressen och för att främja vänskapliga relationer med andra länder. De är en oersättlig resurs för Kina.”

För denna rapports syfte är det värt att påpeka att den i Kina statligt sanktionerade nationalismen bland annat har två framträdande karaktärsdrag: För det första är synen på nationalism partiapproprierad. Generalsekreterare Xi Jinping har beskrivit att vara patriotisk (bokstavligen att “älska landet”, 爱国) som nödvändigtvis likställt med att “älska [Kommunist]partiet” (爱党). För det andra är det som partistaten förespråkar ett slags etnonationalism. Den nation som åsyftas i Kommunistpartiets ambition att förverkliga “den kinesiska nationens stora återvitalisering” (中华民族伟大复兴) beskrivs som en etnisk grupp, inte en samling medborgare. Betoningen på etnicitet förekommer konsekvent i partiets propaganda. Denna parti- och etnocentriska nationalism gör att Kommunistpartiet känner sig berättigat att försöka utöva extraterritoriell kontroll över den kinesiska diasporan.

Prioriteringen att vilja kontrollera diasporan är även delvis motiverad av rädsla för att denna grupp ska föra med sig utländska – och för Kommunistpartiet farliga – idéströmningar till Kina. Samtidigt vidtar kinesiska myndigheter allt hårdare åtgärder för att minska spridningen av “västerländska idéer” inom Kina. Ambitionen är att skärma av det kinesiska folket från idéer om bland annat “västerländsk” konstitutionell demokrati, universella värderingar och kritik av Kommunistpartiets historieskrivning.

Enhetsfrontens organisatoriska lapptäcke

Enhetsfronten är både ett tillvägagångssätt och en organisation. Per definition har alla delar av den kinesiska partistaten i uppdrag att stärka Kommunistpartiets inflytande genom att ta vara på icke-kommunistiska krafter. Utöver diasporapolitikens myndigheter överlappar enhetsfrontens internationella uppdrag särskilt med arbetet som utförs av Utrikesdepartementet och Departementet för statssäkerhet, som båda är en del av statsmakten, samt Departementet för propaganda och Departementet för internationella förbindelser, som är delar av Kommunistpartiet. Samtidigt har vissa organisationer inom partistatens nätverk enhetsfrontsarbete som främsta arbetsuppgift. Följande organisationer är av särskild betydelse:

Departementet för enhetsfronten (中央统一战线部; eng. United Front Work Department, UFWD)

Departementet för enhetsfronten är kärnan i partiets enhetsfrontsarbete (统战工作). Det är formellt sett inte en statlig organisation utan lyder under Kommunistpartiets centralkommitté. Departementet styr en rad underorganisationer inom hela spektrat av enhetsfrontsarbete. Under Xi Jinpings tid vid makten har departementet genomgått flera omorganiseringar. UFWD har fått ökade resurser och övertagit visst ansvar för diasporaarbete och religiösa frågor som tidigare formellt styrts av statsmakten.

Kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens (中国人民政治协商会议; eng. Chinese People’s Political Consultative Conference, CPPCC)

Kinesiska folkets politiskt rådgivande konferensens nominella syfte är att vara en plattform för diskussion om Kinas politiska vägval och ger särskilt utrymme åt Kinas åtta så kallade demokratiska partier, men åsiktsmångfald förekommer enbart i liten grad och då i okontroversiella frågor. Enhetsfrontens förordning stipulerar tydligt att “de demokratiska partierna accepterar kinesiska Kommunistpartiets ledarskap och samarbetar fullt ut med kinesiska Kommunistpartiet som närstående vänskapspartier”.

Andra organisationer inom enhetsfronten

Utöver UFWD och CPPCC finns det ett stort antal andra organisationer som på olika sätt är en del av enhetsfronten. Organisationer såsom Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries (中国人民对外友好协会), China Association for International Friendly Contact (中国国际友好联络会) och All-China Federation of Returned Overseas Chinese (中华全国归国华侨联合会) är en del av enhetsfronten, trots att de nominellt varken en del av partiet eller staten. Dessa och andra liknande organisationer arbetar för att främja mellanfolkligt utbyte, vänortssamarbeten och kontakter mellan den kinesiska diasporan och den kinesiska partistaten. Genom att bygga kontaktnät med gräsrotsrörelser och viktiga målgrupper i Kina och runt omkring i världen syftar de till att förankra Kommunistpartiet med hela det kinesiska samhället och utöva inflytande internationellt.

Enhetsfrontens verksamhet i Sverige

I samverkan med den kinesiska statens konventionella utrikespolitiska arbete spelar enhetsfronten en viktig roll för att värna Kommunistpartiets intressen som är relaterade till Sverige. Det finns ett flertal organisationer i Sverige som antingen direkt tillhör enhetsfrontens officiella organisation eller som har nära förbindelser och politisk samsyn med Kommunistpartiet. Med Kommunistpartiets terminologi kan flera av dessa kännetecknas som “harmoniska diasporaföreningar” (和谐侨社), ett uttryck som används flitigt av Kinas ambassadör i Sverige, Gui Congyou 桂从友. Ambitionen att skapa harmoniska diasporaföreningar går ut på att diasporan ska vara enad och bland annat ska främja den kinesiska statens syn på Taiwans status.

2014 konstaterade Jerker Hellström att Kinas politiska prioriteringar i Norden är att främja Kinas “kärnintressen”, ta till sig nordisk teknologi och kunskap, främja en positiv folkopinion om Kina och att använda Norden som en plats för att experimentera utrikespolitiskt. Som vi ser nedan återfinns mycket av dessa ambitioner i enhetsfrontens verksamhet i Sverige. Nedan beskrivs ett urval av aktörer som bedriver denna verksamhet.

China Council for the Promotion of Peaceful National Reunification (CCPPNR, 中国和平统一促进会)

CCPPNR verkar för att inkorporera Taiwan i Folkrepubliken Kina. Medan delar av enhetsfronten håller sina band till partistaten i skymundan är CCPPNR officiellt en del av Departementet för enhetsfronten. 2005 grundades en svensk avdelning av CCPPNR (瑞典中国和平统一促进会).

CCPPNR:s uppdrag är att mobilisera den kinesiska diasporan för att stödja Kommunistpartiets ambitioner. Detsamma gäller dess verksamhet i Sverige. I maj 2019, under ett besök från ledamöter för Nationella folkkongressens utskott för etniska frågor (全国人民大会民族委员会), redogjorde Zong Jinbo 宗金波, svenska CCPPNR:s hedersordförande, hur föreningen organiserat sig politiskt under flera för den kinesiska staten viktiga tillfällen: 2012 genomförde de en “storskalig” protest vid japanska ambassaden under den territoriella konflikten om Senkaku-/Diaoyuöarna; 2016 organiserade de seminarier och uttryckte missnöje över Haagtribunalens dom som bedömde att Kina saknar historiska rättigheter över Sydkinesiska havet; 2018 medverkade de när flera diasporaföreningar uttryckte missnöje över humorprogrammet “Svenska nyheter”, som anklagades för att förolämpa det kinesiska folket samt att “illvilligt ändra territoriet [genom att bland annat inte inkludera Taiwan] och skämta om flaggan”.  Representanten framhöll även att föreningen samlat kineser för att studera ett viktigt tal om Taiwan som Xi Jinping höll i januari 2019, där generalsekreteraren bland annat konstaterade att Kina “inte lovar att avhålla sig från att använda sin militära makt” för att hindra taiwanesisk självständighet. Den 5 augusti 2019 utfärdade svenska CCPPNR ett strängt fördömande av sommarens protester i Hongkong.

Ledarna för svenska CCPPNR utövar även inflytande inom en rad andra organisationer, både i Sverige och i Kina, och har som ambition att diasporan ska tala med en enad röst. Svenska CCPPNR har särskilt stark kontroll över Sveriges Kinesiska Riksförbund (瑞典华人总会). De två organisationerna domineras båda av familjen Ye. Sveriges Kinesiska Riksförbund styrs tillsammans av den verkställande ordföranden Ye Pei-quan 叶沛群 och hans far, Ye Keqing 叶克清, som också tituleras som ordförande för föreningen. Samma duo har styrt svenska CCPPNR. Ye Keqing blev svenska CCPPNR:s första ordförande när föreningen grundades 2005 och sedermera har Ye Pei-quan tagit över ledarskapet.   

Att dessa personer har haft dubbla uppdrag verkar ha skapat symbios mellan organisationerna, och riksförbundet används för att sprida CCPPNR:s budskap. I samband med Sveriges Kinesiska Riksförbunds 10-årsjubileum i december 2019 beskrev ambassadör Gui Congyou riksförbundet som svenska CCPPNR:s “ryggradskraft” (骨干力量). Denna så kallade ryggradskraft kan enligt föreningens egna stadgar finansieras med “bidrag från statliga och kommunala myndigheter”. Om detta även avser kinesiska myndigheter framgår inte. Riksförbundet har tagit emot drygt 800 000 kronor i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Utöver sina roller inom svenska CCPPNR och riksförbundet har Ye Pei-quan även förtroendeuppdrag i Kina som rådsmedlem i den kinesiska centralorganisationen av CCPPNR, är styrelseordförande för en kinesisk språkskola i Stockholm och har även en ledarroll inom Nordic Zhigong Association (se nedan). Både Ye Pei-quan och Ye Kexiong är kommittémedlemmar i All China-Federation of Returned Overseas Chinese (ACFROC, 中华全国归国华侨联合会), en organisation som styrs av sekretariatet till Kommunistpartiets centralkommitté. Ye Keqing har tidigare varit ordförande för en förening för personer i Sverige med börd från häraden Qingtian i Zhejiangprovinsen (瑞典青田同乡会), en hemort till en relativt stor andel av den kinesiska diasporan i Sverige. Numera styrs Qingtianföreningen av Ye Keqings yngre bror Ye Kexiong 叶克雄, en veteran från PLA.

Att ett litet antal ideologiskt motiverade individer med kopplingar till Kommunistpartiet har ledarroller inom det svenska civilsamhället kan få politiska konsekvenser. 2014 konstaterade Ye Pei-quan att kinesiska föreningar i Sverige enligt honom “måste ha en enhetlig inriktning och tankesätt, föreningar för kineser i Sverige bör enas och undvika att några föreningar påverkar enigheten [negativt] för att främja sina egna intressen”.

Enhetsfrontens verksamhet runt omkring i världen stärks av att individer på detta sätt både upprätthåller nätverk inom enhetsfrontens officiella organ och får inflytande i andra organisationer inom politiken, näringslivet och civilsamhället. Svenska CCPPNR:s sammanträden gästas också av representanter för kinesiska företag, studenter och medier samt anordnas ofta i samarbete med kinesiska ambassaden för att få brett inflytande.

Nordic Zhigong Association (NZA, 北欧致公协会)

I mars 2017 grundades Nordic Zhigong Association i Stockholm, en förening vars uttalade funktion är att främja den kinesiska kulturen samt fäderneslandets “rikedom och styrka” (富强) genom att skapa ett forum för nordiskt-kinesiskt samarbete inom allt från vetenskap och utbildning till kultur och miljöskydd.

Namnet kommer från ett av Kinas “demokratiska partier”, Zhigong-partiet (致公党). Zhigong-partiet har sitt ursprung i några av de diasporagrupper som en gång i tiden verkade för Qingdynastins fall. Det utmärkande karaktärsdraget även för dagens Zhigong-parti är att det består av personer som har bott i eller har kopplingar till utlandet.

Enligt NZA:s egen beskrivning är föreningen inte formellt en del av det kinesiska partiet, men uppger att en del av deras uppdrag är att förvalta och främja kontakter med Zhigong-partiet. Föreningen har därtill sitt ursprung i direkta överläggningar med partiet. I samband med att en delegation från Zhigong-partiets Shanghaiavdelning träffade representanter för Sveriges Kinesiska Riksförbund i september 2015 föreslog en man vid namn Zhou Bin 周斌 att det som senare blev NZA skulle bildas, vilket fick medhåll av mötesdeltagarna. Zhou Bin, som hade bosatt sig i Sverige två år innan mötet, var sedan tidigare en medlem i Zhigong-partiet och hade valt att behålla sitt medlemskap även när han bodde i Sverige “för att skydda organisationens intressen”. sent som i september 2017 titulerades Zhou Bin på NZA:s hemsida som vicechef för utrikeskontakter hos Zhigong-partiets Pekingavdelning. Kopplingarna mellan NZA och moderpartiet Zhigong omtalas öppet: När Zhigong-partiets partiledare Wan Gang 万钢 var på besök i Stockholm i juni 2019 konstaterade NZA att föreningens utveckling under sina två första år var “oskiljbar från centralorganisationens omsorg och vägledning”.

Liksom de andra så kallade demokratiska partierna är Zhigong-partiet en del av Kommunistpartiets nätverk och inkluderar personer med inflytelserika roller i statsapparaten; Partiets ordförande Wan Gang var minister för vetenskap och teknologi år 2007-2018 samt är numera vice ordförande för CPPCC och ordförande för China Association for Science and Technology. De demokratiska partiernas främsta roll är att indirekt knyta viktiga delar av det kinesiska samhället till Kommunistpartiet. Zhigong-partiet fyller därutöver en utrikespolitisk funktion. Partiet har bland annat som uppdrag att stärka “vänskapskretsar” inom de regioner som omfattas av Sidenvägsinitiativet (一带一路, eng. Belt and Road Initiative), motverka separatistiska krafter, se till att kinesiska studenter i utlandet bidrar till Kinas utveckling och att bidra till Kinas offentliga diplomati. Det hör till partiets uppgift att “tala väl om Kinas berättelse” (讲好中国故事), en i Kina frekvent upprepad uppmaning.

Under Wan Gangs ledarskap har Zhigong-partiet kommit att fokusera på vetenskap och teknologi, och det gör även Nordic Zhigong Association. Bland den nordiska föreningens ledare finns forskare från olika svenska universitet och under uppstartsmötet konstaterades att föreningens mål är att “samla Nordens talang inom högteknologi”. Föreningen har även medverkat till ett flertal möten för att “locka talanger” (人才引进) inom vetenskap till Kina. I samband med NZA:s grundande sade föreningens ordförande att de har som ambition att även framstående personer utan kinesiskt påbrå ska bli medlemmar.

Föreningens medlemskap utgörs huvudsakligen av personer som är aktiva inom vetenskapsvärlden och näringslivet. Enligt NZA:s egna uppgifter från september 2019 har föreningen drygt 60 medlemmar, av vilka fler än 60 procent har doktorsexamen. Under de första två åren sedan NZA:s grundande har dess företrädare samverkat med Zhigong-partiet, UFWD, enskilda företag och kinesiska ambassaden i Sverige, både i Stockholm och i städer runt omkring i Kina. På ett möte med representanter från Pekings stadskontor för diasporaarbete beskrev Ye Pei-quan att “många talanger inom avancerad vetenskap och teknologi i Norden är medlemmar i Nordic Zhigong Association, de täcker universitet och forskningsinstitut i hela Norden och har hand om många forskningsprojekt. NZA är villigt att bygga broar mellan Norden och Kina för vetenskap och teknologi för att presentera deras resultat och forskningsprojekt till fäderneslandet.”

Det råder ingen tvekan om att NZA betraktar sig som en del av Kommunistpartiets nätverk. I samband med Kommunistpartiets 19:e partikongress i oktober 2017 redogjorde föreningen på sin hemsida att det strävar efter att “förverkliga det kinesiska folkets stora återvitalisering under [Kommunistpartiets] generalsekreterare Xis ledarskap”. Sedermera har föreningen uppgett – med formuleringar tagna ur Kommunistpartiets språkbruk – att de ska studera “andan” (精神) från Kommunistpartiets 19:e kongress och verka för att “göra fäderneslandet till ett moderniserat och starkt socialistiskt land”. Under hösten 2019 valdes fyra av NZA:s medlemmar till olika positioner inom Peking stads avdelning till den ovannämnda enhetsfrontsorganisationen All-China Federation of Returned Overseas Chinese, som enligt sina egna stadgar har som uppdrag att “värna generalsekreterare Xi Jinpings status som central ledare [samt Kommunistpartiets] auktoritet och centrala, enhetliga ledarskap.”

samma vis som för Sveriges Kinesiska Riksförbund framgår det även i NZA:s stadgar att föreningen delvis finansieras med bidrag från en eller flera oidentifierade statliga aktörer.

Belt and Road Institute in Sweden (BRIX)

I maj 2018 grundades föreningen BRIX som arbetar för att Sverige ska medverka inom Sidenvägsinitiativet, ett paraplynamn för olika kinesiska internationella projekt, med fokus på infrastruktur. Föreningens uttalade ambition är att “erbjuda saklig och välgrundad information [om Sidenvägsinitiativet], fri från de förutfattade meningar och geopolitiska agendor” som BRIX menar präglar den internationella diskursen om initiativet. BRIX verksamhet och nätverk framstår inte vara särskilt omfattande, men dess företrädare har bjudits in som experter i evenemang vid bland andra Halmstads högskola och Stockholms handelskammare och en konferens de anordnade år 2019 besöktes, enligt föreningen själv, av 13 ambassadörer.

Kinas ambassad och BRIX har som gemensam nämnare att de båda arbetar för att Sidenvägsinitiativet ska få gehör i Sverige, men bortom denna gemensamma ambition är det ett omaka par. BRIX drivs huvudsakligen av personer som är aktiva inom Schillerinstitutet. Schillerinstitutet tillhör den så kallade LaRoucherörelsen (också kallat Europeiska arbetarpartiet), en politisk ytterkantsrörelse som nuförtiden utöver sitt stöd för Sidenvägsinitiativet främst entusiasmeras av hårdför klimatskepticism. LaRoucherörelsen, som idag är fåtalig, har historiskt varit en konspiratorisk och sekteristisk vänsterrörelse och har övervakats av Säpo som en potentiellt hotfull aktör.

Sidenvägsinitiativet är en av de viktigaste beståndsdelarna av Kinas utrikespolitik, och att få det internationella samfundet att berömma initiativet är högt prioriterat av Peking. I samma anda välkomnar Kinas ambassad i Sverige röster som ekar Kommunistpartiets talepunkter och har stöttat BRIX. Bland annat finansierade ambassaden lokalhyran till BRIX lanseringsmöte på Grand Hôtel i Stockholm i oktober 2018. Samarbetet med kinesiska statliga organ kan spåras till innan föreningens grundande. Schillerinstitutet anordnade i maj 2018 en konferens om Sidenvägsinitiativet tillsammans med det statligt ägda flygbolaget China Eastern. Ambassaden har även bjudit in BRIX-styrelseledamoten och ordföranden för Schillerinstutet Ulf Sandmark som “ekonomisk expert” för att tala på en konferens om Sidenvägsinitiativet i Stockholm i november 2019.

Enhetsfronten bland kinesiskspråkiga medier i Sverige

I oktober 2019 träffades representanter för kinesiskspråkiga medier från hela världen i staden Shijiazhuang för en årlig konferens arrangerad av Departementet för enhetsfronten, som representerades av departementets viceministrar Tan Tianxing 谭天星 och Xu Yousheng. I denna mobiliseringsträff medverkade sex företrädare för Stockholmsbaserade medieorganisationer. Bland dessa var den ovannämnda Zong Jinbo, som leder Nordic Chinese Newspaper (北欧华人报), en PLA-veteran som även leder en förening för boende i Sverige med börd från staden Tianjin (瑞典天津人联谊会) och i den rollen har omfattande kontakter med Tianjins departement för enhetsfronten. Zong har beskrivit att “som ledare inom Sveriges kinesiska diaspora och ansvarig för nordiska media för kineser upprätthåller jag alltid samma ställning som [Kommunist]partiets centralkommitté”. Även två företrädare för Nordic Chinese Times (北欧时报) deltog i konferensen. Nordic Chinese Times är en kinesiskspråkig nyhetstidning som samarbetar med Kinas statliga nyhetsbyrå Xinhua och Kommunistpartiets tidning Folkets dagblad. I ett samarbetsavtal från 2016 beskriver Folkets dagblad att Nordic Chinese Times syftar både att nå de fem nordiska länderna samt “tjäna de två miljoner personer i den kinesiska diasporan och utbytesstudenter i Europa, samt sinologer och personer från politik och näringsliv som studerar kinesiska.” Vidare beskrevs Stockholm av Folkets dagblad som “en strategiskt viktig stad för Kinastudier i Europa”.

Om dessa försök har lyckats att påverka den allmänna opinionen bland den kinesiska diasporan i Sverige och Norden är oklart. I dagens Kina spelar mobilapplikationer såsom WeChat en viktig roll för nyhetskonsumtion, särskilt men långt ifrån bara bland ungdomar. På WeChat finns det även kanaler som särskilt rapporterar om nyheter från Sverige, vilket gör att de ovannämnda partianknutna traditionella mediekanalerna är konkurrensutsatta. Samtidigt driver även partianknutna aktörer nyhetskanaler på WeChat.

Det är oklart i vilken mån dessa medieorganisationer faktiskt påverkar åsikter om Sverige, Kina eller ländernas beröringspunkter. Oavsett verkningskraften så illustrerar medieorganisationernas verksamhet och samröre med den kinesiska partistaten en beståndsdel inom enhetsfrontens mosaik av försök att utöva inflytande i Sverige.

Partistaten försöker tysta internationell granskning av enhetsfronten

Den kinesiska partistaten motsätter sig alla antydningar att enhetsfrontens internationella verksamhet har politiska ändamål. Individer och organisationer som uppmärksammar enhetsfrontens verksamhet beskrivs ofta av partistaten som lögnare, och Kinas ambassad i Sverige har riktat samma anklagelse mot en rad svenska medieorganisationer. I vissa fall har även andra metoder använts för att tysta granskning och kritik. Publiceringen av professor Clive Hamiltons uppmärksammade bok Silent Invasion: China’s Influence in Australia avbröts i sista stund, då hans förlag var rädda för att bli stämda för förtal av den kinesiska staten. Boken publicerades till slut, men med ett annat förlag. Den amerikanska journalisten Bethany Allen-Ebrahimian, som har rapporterat om enhetsfronten och andra sorters påverkansoperationer, har nekats visum till Kina, vilket i praktiken motsvarar en bannlysning. Den nyzeeländska forskaren Anne-Marie Brady har utsatts för hot av olika slag. Sedan Brady publicerade den banbrytande rapporten “Magic Weapons: China’s Political Influence Activities Under Xi Jinping” hösten 2017 har hon haft inbrott både i sitt hem och på sitt kontor samt har mottagit hotfulla telefonsamtal och meddelanden. Brady menar att detta har utförts på Pekings uppdrag. Genom opinionsbildning, juridiska medel och hot försöker Kommunistpartiet tysta internationell granskning av enhetsfronten; denna blandning av påverkansmedel med olika grader av legitimitet och transparens är i sig illustrativ för enhetsfrontens mångfacetterade funktionssätt.

Avslutande reflektioner och rekommendationer

Kommunistpartiet har höga ambitioner att sätta sin prägel på hur internationell politik bedrivs. I ord och handling har partiet visat sig villigt att intervenera i politiska system långt bortom det kinesiska fastlandet. Att sådant påverkansarbete även förekommer i Sverige är därför inte förvånande. Denna rapport har visat några exempel på kontakter och aktiviteter bland organisationer i Sverige som är kopplade till enhetsfronten. Innebörden av denna verksamhet kan brytas ned i följande betraktelser:

Kommunistpartiet är inte Kina: I Kommunistpartiets narrativ beskrivs nästan alla kritiska yttranden om partiet som kritik av Kina. Sammanblandningen av parti och land är menad att framställa konstruktiv kritik av politiska val som antagonism mot ett folk. Det är troligen en medveten feltolkning, dessutom är det analytiskt missvisande. Denna rapport handlar om Kommunistpartiets enhetsfront; det vore missvisande att kalla det “Kinas enhetsfront” eftersom det (huvudsakligen) är det kinesiska folket och den kinesiska diasporan som utsätts för påverkansförsök från partiet. Och medan Kommunistpartiet ser hela det kinesiska folket och den kinesiska diasporan som verktyg för sina politiska ambitioner bör enbart de individer som aktivt deltagit i enhetsfrontens verksamhet – vilket inkluderar personer utan kinesisk börd – betraktas som dess samarbetspartners.

Enhetsfrontsarbetet är bara en av flera delar i Kommunistpartiets påverkansarbete: Denna rapport har beskrivit hur enhetsfrontsarbete utövas i Sverige. Den fullständiga betydelsen av detta arbete framgår dock inte om man betraktar det som ett isolerat fenomen. Enhetsfrontsarbetet utförs i samverkan med Kommunistpartiets många andra metoder för påverkan – såsom propaganda, diplomati, militära hot, spionage, cyberstölder och ekonomisk utpressning; samtliga dessa bör beaktas för att förstå den kinesiska partistatens påverkansarbete.

Enhetsfronten driver en politisk agenda: Enhetsfrontens internationella arbete bör betraktas som både defensivt och offensivt. Dess ambition är till stor del att upprätthålla status quo, framförallt att bevara Kommunistpartiets maktinnehav i Kina. Samtidigt verkar enhetsfronten för att möjliggöra delar av kinesisk utrikespolitik som går ut på att förändra rådande förhållanden, såsom att partistaten vill tillskansa sig strategiskt viktiga resurser i utlandet och att, förr eller senare, annektera Taiwan. På uppenbara sätt står dessa ambitioner i konflikt med Sveriges intressen och värderingar.

Sverige är en måltavla i Kommunistpartiets påverkansarbete: Att enhetsfrontens verksamhet i Sverige har vuxit de senaste åren speglar flera fenomen. För det första uppträder den kinesiska partistaten alltmer aggressivt på den internationella arenan. Därtill har enhetsfronten under Xi Jinpings tid vid makten fått en högre prioritering än tidigare, för att gynna Kommunistpartiets ambitioner både inhemskt i Kina och internationellt. Sverige är därför långt ifrån ensamt om att utsättas för aktivitet från enhetsfronten.

Enhetsfronten politiserar civilsamhälle och näringsliv: Denna rapport har visat att det finns individer och organisationer som verkar i Sverige för att driva Kommunistpartiets politiska agenda. Detta nätverk förstärks av organisationer som inte bara – eller ens främst – har en politisk funktion. Flera av de föreningar som riktar sig mot den kinesiska diasporan i Sverige är för många av deras medlemmar en viktig fora för att känna samhörighet och upprätthålla en minoritetskultur. Att använda dessa och andra föreningar för att främja Kommunistpartiets agenda är en viktig metod för enhetsfronten.

Konsekvenser för Sverige är ännu otydliga: Kommunistpartiets enhetsfront arbetar på ett svårgenomskådligt sätt. Enhetsfrontens arbete på gräsrotsnivå uppmärksammas sällan av allmänheten och det är ofta oklart hur enhetsfrontens aktörer är knutna till Kommunistpartiet. Det ligger därför i sakens natur att det är svårt att bedöma dess omfattning och verkan. Vad denna rapport visar är endast att det förekommer omfattande verksamhet bland aktörer och organisationer som är kopplade till enhetsfronten i Sverige.

Granska enhetsfronten noggrannare för att undvika att bli påverkat: Enhetsfrontens etablering i Sverige verkar ännu inte vara lika omfattande som i Australien och Nya Zeeland, men Kommunistpartiets tilltagande maktanspråk och Xis betoning av enhetsfrontens betydelse talar för att påverkansarbetet mot Sverige inte kommer avta. Sverige behöver samla mer kunskap om enhetsfronten genom forskning och medial granskning. Därtill bör underrättelsetjänsterna överväga att offentliggöra viss information om enhetsfrontens verksamhet i Sverige för att visa hur det skiljer sig från andra sorters påverkansarbete. Denna kunskap behövs så att samhällsviktiga aktörer och allmänheten kan uppmärksammas om Kommunistpartiets förlängda armar och upprätthålla motståndskraft mot otillbörlig påverkan.

Sverige har en potentiellt god motståndskraft mot dessa påverkansförsök, eftersom det finns en stark skepsis i Sverige mot meriterna av Kommunistpartiets politik. Denna grundinställning bör kompletteras av en djupare förståelse av Kommunistpartiets påverkansarbete, vilket till en betydelsefull del inkluderar enhetsfrontens verksamhet.

Pär Nyrén är fellow hos Frivärld. Hans forskning fokuserar på kinesisk och europeisk utrikes- och säkerhetspolitik. Han har avlagt kandidatexamen i statsvetenskap vid Uppsala universitet och masterexamen i internationella relationer vid Stockholms universitet samt har studerat kinesiska vid Pekings universitet och Shanghai Jiaotong-universitetet. Pär var tidigare projektledare på Frivärld.