Rapport: Nato och antiamerikanismen

Publicerad 31 januari, 2013
ISBN: 91-7566-927-4
20 sidor

Nato beskrivs alltjämt som en militär al­lians med USA i spetsen. På grund av detta blir diskussionen om svenskt Natomed­lemskap knuten till attityder till USA. Som världens enda supermakt drar USA till sig kritik. Kritiken är i många avseenden befogad, men det finns också inslag av överdriven retorik och fördömanden. Så­dana tendenser betecknas som ”antiame­rikanism”. I rapporten Nato och antiamerikanismen: Är oppositionspartiernas Natoskepsis misstro mot USA? undersöker författaren Mårten Torson Lindberg om den antiamerikanism som uppkom i kölvattnet av Irakkriget 2003 påverkar Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets ställningstaganden mot ett svenskt Natomedlemskap i Nato.

Genom att studera oppositionsparti­ernas uttalanden i Natodebatten menar författaren att partiernas negativa attityder till USA bidrar till deras Natoskepsis. Därmed underminerar antiamerikanismen möjligheterna till en saklig diskussion om svenskt Natomedlemskap.

Mårten Torson Lindberg är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet. Han har tidigare bland annat arbetat som projektledare på Frivärld och redaktör på International Relations and Security Network, Zürich. Mårten har en fil. kand i internationella relationer från University of Hull, har studerat utrikespolitisk analys vid London School of Economics samt en Master i statsvetenskap från Uppsala universitet.