Så bör vi prioritera i en oförutsägbar värld

Hans Wallmark, om att fokus i svensk biståndspolitik måste ligga på de humanitära insatserna och katastrofhjälp, insatser syftandes till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet.

Den pandemi som nu drabbar Sverige och stora delar av världen aktualiserar viktiga frågor om vår förmåga att möta globala utmaningar tillsammans med andra länder, samtidigt som våra behov på hemmaplan är större än någonsin. Det kräver ett strategiskt och samlat svenskt engagemang i världen.

Sverige har en lång tradition av globalt engagemang, inte minst genom FN-systemet och en omfattande biståndspolitik. Samtidigt ser vi i dag hur andra stater, med intressen och värderingar som skiljer sig från våra, försöker stärka sitt globala inflytande. Dels skapas nya multilaterala samarbeten utanför de etablerade organisationerna, dels ökar auktoritära stater sitt engagemang i olika FN-organ.

Utvecklingen riskerar att få negativa konsekvenser för internationellt samarbete såväl som Sveriges förmåga att vara med och forma normer och standarder, vilket är avgörande för vårt lands välstånd. Folkrätten såväl som de mänskliga rättigheterna, också viktiga hörnstenar i Sveriges och EU:s utrikespolitik, riskerar att försvagas.

Utbrottet av Covid-19 har tydliggjort denna utmaning, där Kinas inflytande över Världshälsoorganisationen (WHO) väcker frågor. Det kan noteras hur WHO:s kommentarer kring Pekings hantering av utbrottet varit överlag positiva trots de uppenbara bristerna i landets agerande, inte minst kopplat till de initiala ansträngningarna för att tysta ner och dölja virusutbrottet.

Att Peking blockerar Taiwans deltagande i WHO blir i sammanhanget särskilt bekymmersamt givet Taipeis ansats att varna världssamfundet för utbrottet på ett tidigt stadie. WHO:s förhållningssätt till Peking illustrerar väl de utmaningar som vi nu möter i internationella samarbeten.

I en föränderlig värld där våra värderingar utmanas allt mer av auktoritära krafter måste Sverige och EU agera samlat och strategiskt för våra utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar, inte minst värnandet av det multilaterala systemet. Samtidigt måste vi vara mentalt förberedda på att världen och de globala institutionerna kan komma att se mycket annorlunda ut efter Covid-19. När Sverige och många andra länder nu kämpar mot Covid-19 och vårt fokus ligger på att hantera pandemins spridning hemmavid finns samtidigt en ökad risk för att andra stater flyttar fram sina positioner i världen. Det ställer stora krav på vårt internationella engagemang.

Behoven i världen är stora och Sverige ska hjälpa till där vi har möjlighet att göra skillnad. Samtidigt leder de nya behoven på hemmaplan till att vi måste ställa än högre krav på att allt svenskt engagemang i världen, inte minst vårt bistånd, leder till tydliga resultat och genomförs effektivt.

För att möta de utmaningar som vi nu står inför krävs ett mer fokuserat svenskt bistånd som tydligt riktas in mot områden där vi kan bidra med ett mervärde och där vår politik får ett tydligt genomslag. Den stora andel av svenskt bistånd som i dag kanaliseras via multilaterala organisationer måste här inriktas mer strategiskt för att vi ska förmå att värna våra intressen och värderingar när auktoritära krafter ökar sina ansträngningar. Moderaterna har sedan tidigare lyft betydelsen av att prioritera insatser kring global hälsa i biståndet.

Det blir särskilt viktigt i ett läge där fler fattiga länder drabbas av covid-19 samtidigt som de möter andra stora utmaningar på hälsoområdet. Vaccinfrågorna är ytterst betydelsefulla.

Biståndet måste fokusera på det viktiga. Utvecklingen på flera håll i vår omvärld tydliggör nu att fokus måste ligga på de humanitära insatserna och katastrofhjälp, insatser syftandes till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet. Det ska vara biståndets kärna. De omfattande konsekvenser som covid-19 kan få för hjälpinsatser som bedrivs i vår omvärld, även i vårt närområde, väcker oro.

Sverige har en skyldighet att hjälpa till i världen. Men nu krävs att vi fokuserar på det viktigaste.  Både här hemma och i världen – för att värna svenska intressen och värderingar i en föränderlig värld.

HANS WALLMARK är vice ordförande i utrikesutskottet (M).