Wallmark och Schröder svarar om svensk biståndspolitik

Hans Wallmark och Magdalena Schröder, om att Sverige egenskap av att vara en stor givare till flera internationella organisationer måste kunna ställa krav för att värna våra intressen i en allt mer oförutsägbar värld.

Det internationella samarbetet kring global hälsa står nu högt på agendan och kommer bli allt viktigare i framtiden.

Sverige och världen står inför stora utmaningar i pandemins spår. Hur vi väljer möta dessa kommer att ha en avgörande betydelse för vår förmåga att fortsatt värna de internationella normer och regler som utgör grunden för samarbetet mellan stater, såväl som de mänskliga rättigheternas efterlevnad i enlighet med FN-stadgans principer.

Som företrädare för moderaterna är vi genuint intresserade av alla seriösa röster i debatten om hur vi driver frågor om Sveriges globala engagemang framåt. Vi välkomnar därför replikenundertecknad av fem organisationer inom utvecklingssamarbetet på vår artikel om prioriteringar till följd av coronakrisen.

Det internationella samarbetet kring global hälsa står nu högt på agendan och kommer bli allt viktigare i framtiden. Moderaterna tydliggjorde förra hösten för våra prioriteringar i biståndspolitiken. Vi vill att en bärande del av det svenska engagemanget i världen ska ta sin utgångspunkt i vad som är effektivt, var Sverige kan bidra med ett mervärde och vad som ligger i linje med våra intressen.  Utvecklingssamarbete kring global hälsa är ett sådant område.

Ett välfungerande utvecklingssamarbete och ett framgångsrikt svenskt engagemang i de multilaterala organisationerna förutsätter dock ett strategiskt och samlat förhållningssätt som tar sin utgångspunkt i våra utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar. I egenskap av att vara en stor givare till flera internationella organisationer måste Sverige kunna ställa krav för att värna våra intressen i en allt mer oförutsägbar värld.

Vår politik är alltså värderingsbaserad. Vi vill i alla sammanhang lyfta viktiga frågor om demokrati, öppenhet och rättsstatsprinciper, då vi är övertygade om att dessa är ovärderliga delar av en framgångsrik politik för en hållbar global utveckling.

Behovet av våra värderingars genomslag blir särskilt tydligt i det internationella samarbetet kring global hälsa, där frågor om transparens och länders tillit till varandras data utgör viktiga förutsättningar för ett fungerande samarbete.

HANS WALLMARK är utrikespolitisk talesperson (M).

MAGDALENA SCHRÖDER är riksdagsledamot (M).