Böcker

Bound Together

5 oktober, 2021

Östersjöregionen definieras av såväl den gemensamma historien som av ömsesidiga säkerhetspolitiska utmaningar. I antologin Bound Together: Shared Challenges in the Baltic Sea Region (red. Katarina Tracz), diskuterar experter från hela regionen hur dessa utmaningar bör tacklas och vilken roll Östersjöländerna kan spela i sammanhanget. Antologin visar att regionens länder ofta går i bräschen när det handlar […]

Måndagar för frihet

27 augusti, 2021

Måndagsrörelsen blev en nationell rörelse till stöd för Estlands, Lettlands och Litauens frihet som kom att förändra svensk utrikespolitik. Norrmalmstorg i Stockholm blev en mötesplats inte bara för att manifestera stöd till och synliggöra dem som kämpade för frihet, utan också en plattform för de baltiska självständighetsrörelsernas budskap till världen. Det första mötet hölls den […]

Gråzon

13 april, 2021

När Säkerhetspolisen i sin årsbok för 2020 tar upp hoten mot Sverige är det inte traditionell krigföring som hamnar högst. Hoten som beskrivs är i stället komplexa och diffusa till sin natur. Ofta spänner de över flera samhällssektorer och kan utgöras av vad som framstår som legitima och tämligen alldagliga skeenden i ett öppet samhälle. […]

Let the World Hear

20 november, 2020

On 9 August 2020, the Belarusian dictator Aliaksandr Lukashenka, who has ruled the country for 26 years, falsely claimed victory in the national election. The people of Belarus reacted to the injustice by holding peaceful demonstrations and meetings. The regime responded in the most gruesome way imaginable. Stockholm Free World Forum and Konrad-Adenauer-Stiftung Nordic Countries […]

Modern Warfare: New Technologies and Enduring Concepts

21 maj, 2020

The various chapters of the anthology explain the contemporary ways of understanding modern warfare, but also serves as an analysis of the main drivers of change in war and society today. This includes how the information environment, artificial intelligence and the globalization of finance is altering the parameters for statecraft in the 21st Century. Download […]

20 år med Putin

26 mars, 2020

Den 26 mars 2000 valdes Vladimir Putin för första gången till Rysslands president. 20 år senare har mycket hunnit hända. Ryssland har successivt ökat sin militära närvaro i det postsovjetiska området. Krim är illegalt annekterat och Ukraina i krig med ryskstödda separatister. Georgien attackerades 2008 och betydande delar av landets territorium är fortsatt under rysk kontroll. I Syrien […]

30 år efter murens fall: Om den liberala demokratins livskraft

5 november, 2019

Trettio år efter Berlinmurens fall är den liberala demokratin under attack. Auktoritära stater som Ryssland och Kina vinner ny mark, samtidigt som en ny form av kollegialitet växer mellan diktaturernas härskare och demokratisks valda ledare som lockas av makten och frustreras av rätten. Vladimir Putin har dödförklarat den liberala demokratin. Samtidigt tycks han frukta den […]

Säkerhetspolitik för en ny regering

8 januari, 2019

Antologin ”Säkerhetspolitik för en ny regering” publiceras i en tid som präglas av inrikespolitisk turbulens. Medan den dagspolitiska agendan dominerats av regeringsbildningen har andra angelägna frågor hamnat i skymundan. Omvärldsutvecklingen har emellertid inte tagit hänsyn till Sveriges interna problem: Den säkerhetspolitiska situationen i östersjöområdet är fortsatt farlig, vilket kräver agerande från politiskt håll.

En ny internationell handelsordning?

17 december, 2018

Internationell handel utmanas på flera fronter. I dagens politiska läge med tilltagande protektionism, oro över politisk volatilitet samt pågående handelskrig mellan USA och Kina är frihandelns ställning i världen oviss. I En ny internationell handelsordning? Essäer om frihandelns möjligheter och utmaningar diskuterar Johan Norberg frihandelns principer och en ny våg av motstånd mot globalisering, Johanna Nyman utforskar utvecklingen av EU:s inre […]

Digitaliseringens baksida

10 december, 2018

Alla delar av samhället påverkas i någon utsträckning av internet och dess effekter. Utöver innovationer och välstånd har utvecklingen fört med sig nya hot och sårbarheter. Cyberhotet diskuteras ofta som ett tekniskt problem eller som en sårbarhet för näringslivet eller diffusa militära områden. I takt med att digitaliseringen blir mer omfattande ökar behovet av en […]