Rapporter | Briefings

Svenska kvinnor i Islamiska staten: ett underskattat hot?

31 augusti, 2015

Sedan Islamiska staten (IS) utropade sitt kalifat har behovet av olika typer av stöd till samhällsbygget ökat. Som en följd har den västerländska rekryteringen till rörelsen eskalerat, däribland återfinns även kvinnliga rekryter. Fastän rapportering visar på ökad västerländsk kvinnlig närvaro i Islamiska staten är kunskaperna om och det förebyggande arbetet mot den kvinnliga rekryteringen fortfarande mycket […]

LADDA NER

Hit men inte längre

20 maj, 2015

I takt med att situationen i närområdet blir osäkrare lyfts det nordiska försvarssamarbetet fram som ett sätt att stärka såväl den militära förmågan som säkerheten i regionen. Men både det nordiska försvarssamarbetet och det fördjupade samarbetet mellan Sverige och Finland har tydliga brister. Vid en närmare granskning framgår en rad oklarheter och begränsningar. I rapporten […]

LADDA NER

BRIEFING: Jihadresenärer, Foreign Fighters eller transnationella insurgenter?

24 mars, 2015

I samband med kriget i Syrien och Irak har antalet jihadresenärer ökat mer än någonsin tidigare i historien. Fenomenet är påtagligt i hela västvärlden, så även i Sverige. I januari 2015 misstänkte Säpo att 300 indi­vider från Sverige åkt till Syrien eller Irak för att strida, av dessa kunde 130 fall bekräftas. Debatten kring varför […]

LADDA NER

Svensklärarna i DDR – en studie av ett Stasiprojekt

10 mars, 2015

Sverige var in i det sista fram till murens fall ett målland för östtysk infiltration och spionage. En utvald målgrupp var svenska lärare, mot vilka riktades ett särskilt indoktrineringsprogram. Det skedde inom ramen för ett officiellt samarbete och var ett led i det östtyska kommunistpartiets kampanj för att få DDR-staten erkänd. Utifrån fynd i tyska arkiv och intervjuer med inblandande har Anders Törnvall […]

LADDA NER

Rysk psykologisk krigföring i Lettland

23 februari, 2015

De ryska propagandakampanjerna i de baltiska staterna är en del av det moderna hybridkriget. Med desinformation via medier och kulturella program ska allmänhetens motståndskraft försvagas och ytterst politikerna påverkas att fatta beslut som tillgodoser ryska intressen. De ryskspråkiga minoriteterna utnyttjas som verktyg och partier korrumperas. Rapporten Rysk psykologisk krigföring i Lettland sammanfattar och analyserar en central del av den nya ryska militärdoktrinen. Detta är lärdomar med […]

LADDA NER

Isolationism eller interventionism?

2 februari, 2015

Den amerikanska utrikespolitiken har genomgått en snabb förändring under president Obamas år vid makten. Reträtter har genomförts liksom nedskärningar i försvarsbudgeten. Samtidigt har utmaningarna från Kina och Ryssland ökat. Det förra kalla krigets bipolära maktkamp har nu under det nya kalla kriget blivit multipolär. Här ges en bakgrundsanalys av de historiska rötterna till Obamas vägval och de problem som följt. Maktkamp råder mellan olika trender. Rapportens författare […]

LADDA NER

Syrien och Sverige

16 december, 2014

Konflikten i Syrien möjliggörs av dolt statligt stöd och en kriminell ”terrorekonomi” som underhåller stridande parter. Trots att Damaskus ligger över 3 000 kilometer från Stockholm påverkas Sverige i högsta grad av det syriska inbördeskriget. Ett stort antal svenska medborgare strider för terrororganisationer i Syrien, några av dem som återvänder kommer med stor sannolikhet att […]

LADDA NER

Frihandel med två vinnare – Hur EU kan hjälpa Afrikas utveckling och samtidigt tjäna på det

24 november, 2014

Den 1 oktober 2014 höjde EU sina tullar gentemot ett antal afrikanska länder. De höjda tullarna kan leda till ödesdigra konsekvenser för afrikanska producenter och försvåra ländernas tillväxt. Även europeiska konsumenter riskerar att behöva betala mer samtidigt som den europeiska ekonomin går miste om värdefulla handelsförbindelser med några av världens snabbast växande länder. Situationen hade kunnat undvikas om parterna […]

LADDA NER

Krig i fredens namn? Olika typer av humanitära interventioner

31 oktober, 2014

I samband med militära kriser uppstår ofta en debatt om världssamfundet bör ingripa. Debatterna är ytliga och därför missvisande om vad en humanitär intervention är. En humanitär intervention kan se ut på flera olika sätt och ha olika syften. Ytterst sällan handlar en intervention om att försöka ”bomba fram demokrati”. Briefingen Krig i fredens namn? Humanitära […]

LADDA NER

Civilisationernas kamp och dess relevans idag

7 oktober, 2014

Teorin om civilisationernas kamp lanserades av Samuel P. Huntington år 1993. Redan från början kom den att bli hårt kritiserad. Den blev dock aldrig avfärdad. I rapporten Civilisationernas kamp och dess relevans idag visar Albin Aronsson med data från Uppsala Conflict Data Program  att andelen konflikter mellan civilisationer har ökat sedan kalla kriget, från 20 […]

LADDA NER